💡 Kolik před­se­dů je potře­ba na výmě­nu názo­rů? Dle naší zku­še­nos­ti z víken­dov­ky v Par­du­bi­cích asi tak jede­náct!

🤝 Před­se­do­vé a před­sed­ky­ně seni­o­rát­ních odbo­rů mlá­de­že se sešli spo­lu se zástup­ci Celo­cír­kev­ní­ho odbo­ru mlá­de­že 22.–24. září ke spo­leč­né pora­dě.

🗣 Dis­ku­se byla boha­tá jako morav­sko­slez­ský SEM a kaž­dý ze zúčast­ně­ných měl mož­nost při­spět do ní názo­rem, postře­hem, zku­še­nos­tí či pří­kla­dem dob­ré pra­xe. Sdí­le­ly se rados­ti i stras­ti, kte­ré v seni­o­rá­tech mlá­de­že zaží­va­jí, hovo­ři­lo se zejmé­na o komu­ni­ka­ci a děl­bě prá­ce v týmu, naklá­dá­ní s časem a dopo­ru­če­ném věku mlá­dež­ní­ků na seni­o­rát­ních akcích, nebo spo­lu­prá­ci mezi SOMy a dal­ší­mi cír­kev­ní­mi orgá­ny. Navíc je pora­da před­se­dů kaž­do­roč­ně vyni­ka­jí­cím pro­sto­rem pro nava­zo­vá­ní nových vzta­hů, přá­tel­ství a mezi­se­ni­o­rát­ních kon­tak­tů, pozná­vá­ní nových míst, smích a zpěv. Dob­ré jíd­lo, pití a nála­da tak nesmě­ly chy­bět!

🙏 Děku­je­me všem, kte­ří se na pří­pra­vě akce podí­le­li, a také všem zástup­cům SOMů, kte­ří na ni dora­zi­li. Spe­ci­ál­ní dík pak pat­ří FS ČCE v Par­du­bi­cích, kte­rý pora­dě posky­tl pro­sto­ry a všech­ny její účast­ní­ky vře­le při­jal do svých řad během sla­ve­ní neděl­ních boho­slu­žeb.

🙌 Tak zase za rok!

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 3. října 2023.