Týden v Polsku na setkání mladých. Plně hrazeno!

Pol­ská evan­ge­lic­ká cír­kev aug­špur­ské­ho vyzná­ní bude letos hos­tit Val­né shro­máž­dě­ní Luter­ské svě­to­vé fede­ra­ce (LWF) a Ty můžeš být u toho! Samot­né val­né shro­máž­dě­ní se koná od 13. do 19. září v Kra­ko­vě.

Jed­ná se o his­to­ric­kou udá­lost. Posled­ní val­né shro­máž­dě­ní LWF ve střed­ní Evro­pě se totiž kona­lo v roce 1984 v Buda­peš­ti. Kapa­ci­ta podob­né akce je však ome­ze­ná a dele­gá­tů jed­not­li­vých církví bude oprav­du hod­ně. Hos­tu­jí­cí cír­kev se tedy roz­hod­la ješ­tě před val­ným shro­máž­dě­ním pozvat mla­dé lidi z církví ve střed­ní Evro­pě, aby se spo­leč­ně setka­li.

Koho hle­dá­me:

  • 2 mla­dé lidi z ČCE ve věku 19 – 30, kte­ří:
    • poje­dou od 4. do 11. září 2023 do Pol­ska (pří­jezd 4. do Vra­ti­sla­vy a 11. odjezd z Kra­ko­va),
    • mají zájem o setká­ní a dis­ku­se s dal­ší­mi lid­mi z růz­ných zemí.

Co nabí­zí­me:

  • Zají­ma­vý pro­gram v mezi­ná­rod­ním pro­stře­dí, kte­rý bude zamě­řen mimo jiné na téma­ta život­ní­ho pro­stře­dí, tech­no­lo­gic­ké­ho roz­vo­je nebo vzrůs­ta­jí­cích nerov­nos­tí,
  • zastřešu­jí­cím hes­lem bude (stej­ně jako v pří­pa­dě celé­ho val­né­ho shro­máž­dě­ní) „One body. One Spi­rit. One Hope“, kte­ré repre­zen­tu­je jed­no­tu v Kris­tu,
  • návště­vu tří míst: Wro­cław, Krzy­żowa, Kra­ków
  • mož­nost nahléd­nout za opo­nu prá­ce lidí ve Svě­to­vém luther­ském sva­zu
  • uby­to­vá­ní, dopra­va a pojiš­tě­ní zdar­ma.

Zájem­ce pro­sí­me, aby se ozva­li na adre­su mladez@e‑cirkev.cz nej­poz­dě­ji do 7. červ­na 2023. Ve zprá­vě na sebe uveď­te kon­takt a násled­ně vám bude poskyt­nu­to více infor­ma­cí. V pří­pa­dě dopl­ňu­jí­cích dota­zů se také nevá­hej­te ozvat!

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 25. května 2023.