3 měsíce v USA bez nákladů! Zážitek na celý život

Pro­gram je určen pro zájem­ce, kte­ří:

 • jsou ve věku 18 – 30 let,
 • sou­hla­sí s tří­mě­síč­ním poby­tem v USA (od polo­vi­ny květ­na do polo­vi­ny srp­na 2023),
 • pra­cu­jí s dět­mi a mlá­de­ží, stu­du­jí či jsou uči­te­li,
 • zají­ma­jí se o prá­ci s dět­mi v pří­ro­dě,
 • jsou zod­po­věd­ní, spo­leh­li­ví a důvě­ry­hod­ní,
 • jsou fle­xi­bil­ní, odol­ní a ote­vře­ní novým zážit­kům,
 • jsou plně očko­vá­ni nebo se jsou ochot­ni se nechat plně naoč­ko­vat před odle­tem
 • se zavá­ží, že se po skon­če­ní pro­gra­mu vrá­tí domů a nezů­sta­nou nele­gál­ně v USA (čímž by ohro­zi­li dobrou pověst a sta­tus celé­ho mezi­ná­rod­ní­ho pro­gra­mu),
 • pro­ká­ží schop­nost komu­ni­ko­vat v ang­lič­ti­ně (nut­ný mezi­ná­rod­ní cer­ti­fi­kát pří­pad­ně potvr­ze­ní potvr­ze­ní ško­ly o absol­vo­vá­ní kur­zu ang­lič­ti­ny),
 • budou vybrá­ni a dosta­nou dopo­ru­če­ní od ČCE.

Zájem­ci, kte­ré komi­se ČCE dopo­ru­čí pro účast v pro­gra­mu a kan­ce­lář ELCA (Evan­ge­li­cal Luthe­ran Church in Ame­ri­ca) je zařa­dí do pro­gra­mu, obdr­ží:

 • finanč­ní pod­po­ru pro zís­ká­ní víza,
 • leten­ku do USA a zpět,
 • pře­voz z Chi­ca­ga do mís­ta koná­ní tábo­ra,
 • osob­ní zaško­le­ní v tábo­ře,
 • uby­to­vá­ní (vč. zajiš­tě­ní lož­ní­ho prádla) a stra­vu po celou dobu poby­tu,
 • míst­ní zdra­vot­ní pojiš­tě­ní po celou dobu poby­tu a
 • kapes­né 50 US dola­rů týd­ně.

Zájem­ci o účast v pro­gra­mu, nechť se při­hlá­sí na adre­se mladez@e‑cirkev.cz (nebo si vyžá­dej­te dal­ší infor­ma­ce) a to nej­poz­dě­ji do 31. led­na 2023 a zašlou tyto osob­ní úda­je pro prvot­ní kon­takt:

 • jmé­no a pří­jme­ní,
 • datum naro­ze­ní,
 • tele­fon­ní čís­lo a
 • kon­takt­ní e‑mailovou adre­su.

Násled­ně budou vhod­ní zájem­ci pozvá­ní k roz­ho­vo­ru se zástup­ci vede­ní ČCE. Koneč­ný výběr kan­di­dá­tů je na ame­ric­kých part­ne­rech.

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 17. ledna 2023.