Co si nenechat ujít v lednu? Čtěte mládežnický newsletter!

Jed­nou měsíč­ně shr­nu­je­me to nej­pod­stat­něj­ší ze svě­ta evan­ge­lic­ké mlá­de­že. A to pří­mo do vašich mai­lo­vých schrá­nek! Aktu­a­li­ty, pozván­ky na akce, pří­le­ži­tos­ti k vyces­to­vá­ní do zahra­ni­čí a dal­ší věci, kte­ré je dob­ré vědět. Jak vypa­dá tako­vý news­let­ter? Sta­čí klik­nout na tla­čít­ko níže.

Komu do schrán­ky nic tako­vé necho­dí, nemu­sí zou­fat. K ode­bí­rá­ní news­let­te­ru se dá jed­no­du­še při­hlá­sit a také se dá odběr pří­pad­ně kdy­ko­liv zru­šit. No není to skvě­lá nabíd­ka?

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 5. ledna 2023.