Poslechněte si přednášky ze sjezdu

Vánoč­ní dárek pro všech­ny milov­ní­ky pod­cas­tů!

Při­ná­ší­me něko­lik zázna­mů před­ná­šek z letoš­ní­ho sjez­du mlá­de­že. Saša Jaco­bea, Petr Gallus, Petr Slá­ma nebo mode­ro­va­ná dis­ku­ze Bez fil­tru Hany Stra­šá­ko­vé s hos­ty Simo­nou Kopec­kou a Benem Rollem jsou k dis­po­zi­ci na cír­kev­ním soundclou­du.

Při fini­šo­vá­ní před­vá­noč­ních úkli­dů, shá­ně­ní dár­ků na posled­ní chví­li či ces­tě za pří­buz­ný­mi jako když najdeš. Při­po­meň­me si někte­ré myš­len­ky, kte­ré na sjez­du zazně­ly a při­jmě­me je v tom­to vánoč­ním čase. Pří­jem­ný poslech a hez­ké svát­ky. https://soundcloud.com/ecirkev/sets/sjezd22

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 23. prosince 2022.