Studentská literární soutěž: „Nestůj stranou…!“

Čes­kob­ra­tr­ská cír­kev evan­ge­lic­ká vyhla­šu­je dru­hý roč­ník stu­dent­ské sou­tě­že na lid­sko­práv­ní téma.

Úsi­lí o obha­jo­bu lid­ských práv pat­ří k zásad­ním úko­lům církve ve spo­leč­nos­ti. Evan­ge­lic­ká cír­kev se zasa­zu­je o poro­zu­mě­ní a boju­je pro­ti veš­ke­rým pro­je­vům dis­kri­mi­na­ce. Jed­ním z kon­krét­ních pří­kla­dů tako­vé sna­hy je orga­ni­zo­vá­ní mezi­ná­rod­ních Týd­nů pro­ti rasis­mu v Čes­ku, v rám­ci kte­rých se koná i tato sou­těž.

Při­po­mí­ná­me, že lidé na mno­ha mís­tech svě­ta či v růz­ných soci­ál­ních sku­pi­nách zaží­va­jí útlak kvů­li své víře, pře­svěd­če­ní nebo svě­to­ná­zo­ru. Týká se to kaž­dé­ho z nás, o to víc s pří­cho­dem lidí z vál­kou sti­že­né Ukra­ji­ny. Dal­ší roč­ník stu­dent­ské lite­rár­ní sou­tě­že pro­to vyhla­šu­je­me pro čes­ké a ukra­jin­ské děti a mlá­dež mimo jiné prá­vě na toto téma.

Nad sou­tě­ží i nad násled­nou kon­fe­ren­cí v Sená­tu, kde budou vyhlá­še­ny výsled­ky, pře­vzal zášti­tu před­se­da Sená­tu Par­la­men­tu Čes­ké repub­li­ky RNDr. Miloš Vystr­čil.

Veš­ke­ré dal­ší infor­ma­ce o sou­tě­ži najde­te na webu e‑cirkev.cz/soutez.

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 17. prosince 2022.