Upozornění: Tento příspěvek je starý a pochází ještě z původního webu mládeže. Většina obrázků a odkazů pravděpodobně už nebude fungovat.
Akce jaro/léto 2019
Milí přá­te­lé,
jste srdeč­ně zvá­ni na akce, kte­ré pro vás orga­ni­zu­je oddě­le­ní mlá­de­že ČCE. Někte­ré z akcí jsou spo­lu­or­ga­ni­zo­vá­ny se SEM v ČR, z.s. (Sdru­že­ní evan­ge­lic­ké mlá­de­že v ČR).
Může­te se zúčast­nit kur­zů, kem­pů, bri­gá­dy ad. Při­hláš­ky na akce jsou již spuš­tě­ny.
Vybí­rej­te, zvě­te své přá­te­le a kama­rá­dy.
Na jed­not­li­vé akce se při­hla­šuj­te na: https://prihlasky.srcce.cz
Infor­ma­ce o cenách a sle­vách nalez­ne­te u kaž­dé akce zvlášť viz níže či na při­hláš­kách.
Na někte­rých akcích oddě­le­ní mlá­de­že může­te uplat­nit sou­ro­ze­nec­kou sle­vu 300 Kč. Účast­ní­kům v soci­ál­ní tís­ni cenu upra­ví­me po osob­ním jed­ná­ní!
Více infor­ma­cí o akcích na:
http://mladez.evangnet.cz/, mladez@e‑cirkev.cz, Face­book: Evan­ge­lic­ká mlá­dež
Akce při­pra­vu­je:
Čes­kob­ra­tr­ská cír­kev evan­ge­lic­ká
Oddě­le­ní mlá­de­že ÚCK ČCE  a SEM v ČR, z.s., Jung­man­no­va 9, 111 21, Pra­ha 1

Jar­ní akce:

  • Vzdě­lá­va­cí pro­jekt Veni­te, 2017–2019
Při­pra­vi­li jsme pro vás s Celo­cír­kev­ním odbo­rem mlá­de­že (COM) a exter­ní­mi spo­lu­pra­cov­ní­ky násle­du­jí­cí akce v rám­ci pro­jek­tu vzdě­lá­vá­ní VENITE.
1.    15. – 17. 3. 2019, VENITE, Poděbra­dy https://prihlasky.srcce.cz/akce/197-venite-podebrady-2019
2.    29. – 31. 3. 2019, VENITE, Brno https://prihlasky.srcce.cz/akce/198-venite-brno-2019
3.    12. – 14. 4. 2019, VENITE, Par­du­bi­ce https://prihlasky.srcce.cz/akce/196-venite-pardubice-2019
Na akce Veni­te dopo­ru­ču­je­me  při­hlá­sit celý SOM na jeden ter­mín, v pří­pa­dě časo­vé­ho vytí­že­ní, v pří­pa­dě, že se všich­ni neshod­ne­te a nena­jde­te vhod­ný jed­not­ný ter­mín, hlas­te se, pro­sím, samo­stat­ně na jed­not­li­vé ter­mí­ny, jak se vám to hodí. Setká­ní nejsou urče­na pou­ze pro čle­ny SOMů.Vítáni jsou i mlá­dež­ní­ci, kte­ří nejsou zvo­le­ni do SOMu. Zkrát­ka, máš-li chuť se něco nové­ho dozvě­dět, posu­nout se o kou­sek dál na své ces­tě víry, při­hlas se.

  • Pora­da mlá­de­že zástup­ců ze seni­o­rá­tů, 22.–24.3. 2019, Olo­mouc
Letoš­ní pora­da bude voleb­ní, kdy se bude volit nový Celo­cír­kev­ní odbor mlá­de­že (COM) na obdo­bí 2019‒2021 a zástup­ci mlá­de­že na Synod v témže obdo­bí. Pora­da bude zahá­je­na v pátek v 18:00,  pre­zen­ce bude pro­bí­hat před zahá­je­ním a během pau­zy. Letoš­ní pora­da bude voleb­ní, kdy se bude volit nový Celo­cír­kev­ní odbor mlá­de­že (COM) na obdo­bí 2019‒2021 a zástup­ci mlá­de­že na Synod v témže obdo­bí. Pora­da bude zahá­je­na v pátek v 18:00,  pre­zen­ce bude pro­bí­hat před zahá­je­ním a během pau­zy.  Pro­gram je od pát­ku do nedě­le určen pro všech­ny dele­gá­ty ze seni­o­rá­tů, včet­ně před­se­dů SOMů, čle­nů COMu, hos­tů a dal­ších pří­cho­zí.
Cena: zdar­ma
Při­hláš­ky na: https://prihlasky.srcce.cz/akce/199-porada-mladeze

  • Zastav se na chvíli…buď s Bohem, Veli­ko­no­ce; 18.–21. 4. 2019, Vel­ké Ham­ry
Vedou Zuza­na Féro­vá a Libu­še Wei­ne­ro­vá.
Veli­ko­no­ce, pro­žij­te je napl­no, spo­leč­ně s Bohem, eku­me­nic­ky. Na pro­gra­mu budou před­náš­ky, mod­lit­ba, spo­le­čen­ství výle­ty, osla­va.
Uby­to­vá­ní: Vel­ké Ham­ry 45, http://www.velkehamry.farnost.cz/
Cena: 1000 Kč.
Pro oso­by ve věku 23–40 let.
Při­hláš­ky na: https://prihlasky.srcce.cz/akce/215-zastav-se-na-chvili-bud-s-bohem-velikonoce
Akci orga­ni­zu­je Čes­kob­ra­tr­ská cír­kev evan­ge­lic­ká spo­leč­ně s Evan­ge­lic­kou církví meto­dis­tic­kou a Komu­ni­tou Che­min Neuf.

  • Bri­gá­da v tábo­ře JAK Běl­či, 26.–28. 4. 2019, Běleč nad Orli­cí
Zve­me na bri­gá­du do tábo­ra Jana Amo­se Komen­ské­ho v Běl­či. V tábo­ře bude potře­ba pomo­ci při­pra­vit are­ál a pro­sto­ry před let­ní sezo­nou. Nad pra­cí bude dohlí­žet farář Micha­el Erdin­ger spo­leč­ně se správ­cem tábo­ra Vác­la­vem Špa­ni­he­lem. Nevá­hej­te a hlas­te se. Na pro­gra­mu bude také vol­no­ča­so­vý pro­gram – Micha­el Erdin­ger pro­mlu­ví o svém poby­tu na Ukra­ji­ně.
Bri­gá­da je zdar­ma, pro všech­ny gene­ra­ce.
Při­hláš­ky na: https://prihlasky.srcce.cz/akce/216-brigada-v-tjak-belci

Let­ní akce:
  • Let­ní kemp mlá­de­že, Pod jed­nou stře­chou; 7.–14. 7. 2019, Str­mi­lov
Let­ní kemp mlá­de­že nava­zu­je na evan­ge­lic­kou tra­di­ci setká­vá­ní mla­dých věří­cích. Už šest let se v jeden oka­mžik na jed­nom mís­tě setká­vá něko­lik desí­tek účast­ní­ků, z nichž vět­ši­na je ve věku 14 – 18 let (při­jíž­dě­jí ale i mlad­ší a star­ší). Akci orga­ni­zu­je Čes­kob­ra­tr­ská cír­kev evan­ge­lic­ká, vítá­ni jsou však i lidé z jiných církví nebo bez vyzná­ní. Letos si účast­ní­ci mohou vybrat z těch­to kur­zů: spor­tov­ní, lout­ky, muzi­kál a eko­lo­gic­ký. Při­pra­ve­na bude také řada dal­ších worksho­pů a bib­lic­ký pro­gram.
Cena: od 2200 Kč. Více infor­ma­cí o cenách na při­hláš­kách, odkaz viz níže.
Při­hláš­ky: https://prihlasky.srcce.cz/akce/214-kemp-mladeze-pod-jednou-strechou-2019
Web akce: http://kemp.semcr.cz
Orga­ni­zu­je SEM v ČR, z.s. a Čes­kob­ra­tr­ská cír­kev evan­ge­lic­ká.

  • Big­bí­to­vý kurz, 19.–28. 7. 2019, Křížli­ce
Vedou Filip Boháč (farář FS ČCE Opa­tov) a Daniel Šou­rek.
Jde o ambró­zi­o­vou hudeb­ně vzdě­lá­va­cí akci ČCE, kte­rá se tra­dič­ně koná v krko­noš­ských Křížli­cích.
Pokud na něco hra­ješ, nevá­hej, a při­jeď strá­vit týden s podob­ně posti­že­ný­mi bra­t­ry a sestra­mi… bej­vá to tako­vá komic­ká sran­da :)
Pro­fe­si­o­nál­ní lek­to­ři dáva­jí účast­ní­kům sou­kro­mé i sku­pi­no­vé lek­ce, šité na míru hrá­čo­vých schop­nos­tem a prosbám. Jako kaž­dý rok, se bude vyu­čo­vat Kyta­ra, Basky­ta­ra a Bicí a Zpěv. Pro pří­pad­né zájem­ce, kte­ří by chtě­li jet s jiným nástro­jem: je potře­ba to dát co nejdřív vědět orga­ni­zá­to­rům, aby ješ­tě šlo zajis­tit lek­to­ra na dal­ší nástroj (klá­ve­sy, saxo­fon atp.) Kurz bude zakon­čen big­bí­to­vý­mi boho­služ­ba­mi v míst­ním kos­te­lí­ku. O duchov­ní pro­gram se posta­rá Filip Boháč.
Cena: 3000 Kč
Při­hláš­ky: https://prihlasky.srcce.cz/akce/210-bigbitovy-kurz

  • Vzta­hy na úrov­ni? (Kurz pro dív­ky); 10.–16. 8. 2019, Hra­diš­tě u Nasa­vrk
vedou farář­ky Dra­ho­mí­ra Duš­ko­vá Havlíč­ko­vá (FS ČCE Čáslav) a Mar­ti­na Zuš­ti­no­vá (FS ČCE Klo­bou­ky u Brna.
Zamys­lí­me se nad vzta­hy člo­vě­ka: k Bohu, lidem, pří­ro­dě, zpí­vat, mod­lit se, vyrá­bět šper­ky, pro­chá­zet se…
Sou­ro­ze­nec­ká sle­va: Od 2 a více sou­ro­zen­ců, za kaž­dé­ho účast­ní­ka se ode­čí­tá 300 Kč z původ­ní ceny. Část­ku si pro­sím ode­čtě­te při plat­bě na účet. Pro­sím napiš­te nám tuto infor­ma­ci na mladez@e‑cirkev.cz.
Opět po roce ote­ví­rá­me úspěš­ně dal­ší roč­ník Kur­zu mlad­ší mlá­de­že, ten­to­krát pro dív­ky mezi cca 13–17 lety.
Cena: 1700 Kč
Při­hláš­ky: https://prihlasky.srcce.cz/akce/211-vztahy-na-urovni-kurz-pro-divky

  •  ZRUŠENA: Bib­lic­ká díl­na, 25.–29. 8. 2019, Čím
  • Je nám to líto, ale díl­na byla pro nedo­sta­tek při­hlá­še­ných zru­še­na. Děku­je­me za pocho­pe­ní.
Let­ní akce v rám­ce vzdě­lá­va­cí­ho pro­jek­tu Veni­te.
Lek­to­ru­jí Mire­ia Ryš­ko­vá, Eva Muro­ňo­vá, Tomáš C. Havel, Rut Kuče­ro­vá, Micha­el Šou­rek, Pavel Jun. V rám­ci vzdě­lá­va­cí­ho pro­jek­tu VENITE pro­běh­ne Bib­lic­ká díl­na, kaž­dý den vám se vám bude věno­vat jeden z lek­to­rů uve­de­ný viz výše.
Cena: 650 Kč
Při­hláš­ky: https://prihlasky.srcce.cz/akce/217-biblicka-dilna
  • Sjezd (nejen) evan­ge­lic­ké mlá­de­že, Open Spa­ce; 4.–6. 10. 2019, Nové Měs­to na Mora­vě
 leto-2019-mladez

Naposledy upravil/a Tobiáš Potoček, 7. března 2019.