Soutěž o sjezdovou píseň

Léto je inspi­ra­tiv­ní čas, tak proč toho nevy­u­žít? 🌞
Vez­mi kyta­ru, opři se o strom a zkus zmáčk­nout pár náhod­ných akor­dů. Tře­ba ti k tomu navíc cvrn­ke přes nos něja­ký ten rým a půl pís­ně je hoto­vo! 🎸

Vyhla­šu­je­me tra­dič­ní sou­těž o píseň, kte­rá nás bude pro­vá­zet celým sjez­dem mlá­de­že v Ost­ra­vě. Vítě­zi bude odpuš­těn účast­nic­ký popla­tek (550 korun) a dosta­ne sjez­do­vé tri­ko zdar­ma. No za pokus to sto­jí, ne? 😇

Více infor­ma­cí o zadá­ní je na našem webu www.sjezd22.cz v sek­ci Dob­ro­vol­ní­ci. 👈

  • Téma pís­ně by mělo reflek­to­vat téma sjez­du, tedy moti­vy růz­ných pří­stu­pů k víře a růz­nos­ti její­ho pro­ží­vá­ní.
  • Dél­ka pís­ně je libo­vol­ná.
  • Pošli nahráv­ku a text pís­ně s akor­dy na adre­su mladez@e‑cirkev.cz do 2. září 2022.
  • Odmě­na: odpuš­tě­ní sjez­do­vé­ho poplat­ku (550 Kč) a sjez­do­vé trič­ko zdar­ma
  • O vítě­zi roz­hod­ne Oddě­le­ní mlá­de­že, kte­ré si vyhra­zu­je mož­nost nevy­brat žád­ný ze zasla­ných návrhů.

Související událost: Sjezd (nejen) evangelické mládeže 2022

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 15. července 2022.