Upozornění: Tento příspěvek je starý a pochází ještě z původního webu mládeže. Většina obrázků a odkazů pravděpodobně už nebude fungovat.

Upo­zor­ně­ní pro ty, kte­ří ješ­tě neza­pla­ti­li Sjezd mlá­de­že. Máte čas do 20.9., poté bude sjez­do­vý popla­tek 300 Kč.

Milí mlá­dež­ní­ci,

srdeč­ně vás zve­me na Sjezd (nejen) evan­ge­lic­ké mlá­de­že, kte­rý se letos usku­teč­ní v Novém Měs­tě na Mora­vě, v ter­mí­nu 4.–6. říj­na 2019. Pro­gram pro mlá­dež bude pro­bí­hat v kul­tur­ním domě (Tyr­šo­va 1001).

Infor­ma­ce o Sjez­du nalez­ne­te na webo­vých strán­kách https://www.sjezd2019.cz/.

Záhá­je­ní Sjez­du pro­běh­ne v pátek večer, pokra­čo­vat bude v sobo­tu, kdy může­te navští­vit před­náš­ky, worksho­py, kon­cer­ty. Načer­pat síly může­te v čajov­ně (Kafé 133, Komen­ské­ho nám 133), v PUBu (v kos­te­le ČCE v presby­ter­ně, Křen­ko­va 151, nebo vchod do zahra­dy z Komen­ské­ho náměs­tí) či v kavár­ně praž­ské­ho SOMu (kul­tur­ní dům, Tyr­šo­va 1001).

Sjez­do­vý popla­tek letos činí 100 Kč. Služ­by (nocleh: ško­la 50 Kč, uby­tov­na 240 Kč; stra­va: oběd a veče­ře po 70 Kč, bage­ta 40 Kč) si objed­nej­te pro­sím pře­dem přes při­hláš­ky https://prihlasky.srcce.cz/akce/221-open-space do 15. září.

Dob­ro­vol­ní­ci:
I letos se neo­be­jde­me bez dob­ro­vol­ní­ků, aby prů­běh Sjez­du byl ply­nu­lý.  Uví­tá­me kaž­dou pomoc­nou ruku. Jako dob­ro­vol­ní­ci se může­te hlá­sit přes při­hláš­ky odkaz viz výše. Oddě­le­ní mlá­de­že se Vám ozve e‑mailem a domlu­ví se na kon­krét­ní pozi­ci. Dob­ro­vol­ník si pla­tí pou­ze objed­na­né služ­by a dosta­ne sjez­do­vé trič­ko zdar­ma.

Akci orga­ni­zu­je Nové měs­to na Mora­vě a Čes­kob­ra­tr­ská cír­kev evan­ge­lic­ká. Kon­takt­ní adre­sa Oddě­le­ní mlá­de­že ČCE, Jung­man­no­va 9, Pra­ha 1, mladez@e‑cirkev.cz.

plakát-open-space_2019

Naposledy upravil/a Tobiáš Potoček, 21. května 2019.