Porada mládeže letos trochu jinak


Pora­da mlá­de­že je akce, kte­rá má svůj původ v cír­kev­ních řádech. Jed­ná se totiž o voleb­ní orgán Celo­cír­kev­ní­ho odbo­ru mlá­de­že (COM) a zástup­ců mlá­de­že na Synod (nej­vyš­ší cír­kev­ní orgán). Vzhle­dem k dél­ce man­dá­tů by sta­či­lo, aby se kona­la jed­nou za dva roky a jedi­ným pro­gra­mem by moh­ly být prá­vě zmí­ně­né vol­by.

Už něko­lik let tomu tak ale není! Sta­lo se dobrou tra­di­cí, že je Pora­da mlá­de­že kaž­do­roč­ní celo­ví­ken­do­vou akcí, kde se pře­de­vším zástup­ci seni­o­rá­tů (čas­to čle­no­vé SOMů) těší boha­té­mu pro­gra­mu. Jinak tomu neby­lo ani letos.

Kouk­ně­te se na krát­ké vzpo­mín­ko­vé video z Pora­dy mlá­de­že.
Kame­ra: Matěj Bou­ček, Kryš­tof Soj­ka. Střih: Matěj Bou­ček

Letoš­ní Pora­da mlá­de­že byla v mno­hém kla­sic­ká. Nabíd­la setká­ní mlá­dež­ní­ků z růz­ných kou­tů repub­li­ky, kte­ří se moh­li vzá­jem­ně obo­ha­tit, pře­dat si zku­še­nos­ti a načer­pat novou ener­gii do dal­ší prá­ce. Nej­cen­něj­ším pro­gra­mem bylo opět sdí­le­ní, při kte­rém si člo­věk uvě­do­mí, že na prá­ci s mlá­de­ží není sám, že kaž­dý máme něja­ké rados­ti a sta­ros­ti nebo že nemu­sí­me zno­vu vyna­lé­zat kolo.

Tra­dič­ně došlo i na vzdě­lá­vá­ní for­mou růz­ných worksho­pů, deba­tu o celo­cír­kev­ních téma­tech, kte­ré mlá­dež pálí a navazování/udržování mezi­se­ni­o­rát­ních vzta­hů. Čím byla tedy letoš­ní pora­da jiná?

Svým mís­tem. Pora­da mlá­de­že 2022 se neko­na­la ve sbo­ro­vých pro­sto­rách ve měs­tě, jak tomu bylo v před­cho­zích letech. Přes 70 účast­ní­ků se potka­lo v tábo­ře J.A.K. v Běl­či nad Orli­cí. Přes­to­že nám poča­sí nepřá­lo (sníh jsme oprav­du neče­ka­li), nabí­dl nám ten­to are­ál roz­lič­né pro­sto­ry, hezkou pří­ro­du a tábo­ro­vý pocit z oko­lí.

Z pozi­ce orgai­zá­to­rů mohu říci, že se akce oprav­du poved­la. Odje­li jsme domů nad­še­ni a plni dojmů. Naše sub­jek­tiv­ní vní­má­ní pak pod­po­ři­la zpět­ná vaz­ba účast­ní­ků, kte­rá vyzně­la více než pozi­tiv­ně. Za to jsme moc rádi a těší­me se zase za rok!

Pokud se chce­te podí­vat, jak to na Pora­dě vypa­da­lo, pří­pad­ně pokud chce­te zavzpo­mí­nat, dopo­ru­ču­je­me video, kte­ré najde­te naho­ře v člán­ku. Video sestří­hal Matěj Bou­ček, za což děku­je­me. Dal­ší vari­an­ta jsou fot­ky od Danie­ly Ryša­vé a Dana Van­či, kte­ré najde­te na tom­to odka­zu. Obě­ma také moc­krát děku­je­me!

Související událost: Porada mládeže 2022

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 14. dubna 2022.