Ano, po něko­li­ka­mě­síč­ní pří­pra­vě je to koneč­ně tady. Infor­ma­ce o pora­dě mlá­de­že 2021 (19.–20. 3.).
Při­chá­zí­me s vyčer­pá­va­jí­cím tex­tem nazva­ným “Vše, co jste kdy chtě­li vědět o pora­dě mlá­de­že. Ako­rát, že vůbec!

Pro lep­ší ori­en­ta­ci jsme se ho roz­hod­li roz­čle­nit na čty­ři pod­ka­pi­to­ly s pra­cov­ní­mi názvy: Hez­ký kecy o pora­dě, Har­mo­no­gram, Ano­ta­ce pro­gra­mů, Vol­by. Začně­me tedy pěk­ně od pod­la­hy!

Hezký kecy o poradě

Čeka­jí nás pro­gra­my, worksho­py, pobož­nos­ti a také vol­by do COMu. Roz­hod­ně­te o smě­řo­vá­ní evan­ge­lic­ké mlá­de­že na příští dva roky! Bude­me moc rádi, pokud se na pora­du při­po­jí­te. Je to skvě­lá pří­le­ži­tost, jak se dozvě­dět něco nové­ho o prá­ci s mlá­de­ží, sdí­let své zku­še­nos­ti a načer­pat inspi­ra­ci.
Na pora­du mlá­de­že se může­te při­hlá­sit zde.

Asi je všem jas­né, že se letos setká­me v onli­ne pro­stře­dí. Abychom dostá­li své gene­rač­ní pře­zdív­ce Zoo­mers (opak Boo­mers), tak se sejde­me prá­vě na plat­for­mě Zoom, kte­rou si radě­ji i stáh­ně­te jako apli­ka­ci. Taky dopo­ru­ču­je­me mít kame­ru a slu­chát­ka. 

Harmonogram

Pátek

18:00–21:00 Páteč­ní pro­gra­mo­vý blok

 • Úvod­ní info­o­kén­ko
 • Pobož­nost  (Filip Boháč)
 • Hra - nebu­de to nic šíle­ný­ho, neboj­te! 
 • Pauza 
 • O zkrat­kách ve zkrat­ce: o COMu, OM a ETF
 • Večer­ní info­o­kén­ko a pobož­nost (Saša Jaco­bea)

21:00–… Hos­po­da aneb Evan­ge­lic­ký club­hou­se bez nut­nos­ti vlast­nit iPho­ne a dostat VIP pozván­ku

Sobo­ta

9:30 Ran­ní info­o­kén­ko + pobož­nost (Lali Dio­po­vá)

10:00–10:40 Zbož­nost v době koro­ny  (Saša Jaco­bea)

11:00–12:30 Para­lel­ní pro­gra­my 

 • Bese­da – Udr­ži­tel­ný roz­voj a zod­po­věd­ná spo­tře­ba: Jak můžu já sám pomo­ci k napl­ňo­vá­ní Cílů udr­ži­tel­né­ho roz­vo­je a být zod­po­věd­ným spo­tře­bi­te­lem? 
 • Workshop pro před­se­dy SOMů
 • Workshop: Proč si to dělám? Co mi SOM dává a co si bere? 

15:00 Vol­by do COMu a vol­by zástup­ců mlá­de­že na synod

16:30 Roz­lou­če­ní a závě­reč­ná pobož­nost (Jeník Lavic­ký)

Anotace programů

 Zbož­nost v době koro­ny (10:00–10:40)

 • Pro­gram o pro­ží­vá­ní vzta­hu s Bohem a osob­ní zbož­nos­ti v době zavře­ných kos­te­lů. Vede Saša Jaco­bea. 

Bese­da – Udr­ži­tel­ný roz­voj a zod­po­věd­ná spo­tře­ba: Jak můžu já sám pomo­ci k napl­ňo­vá­ní Cílů udr­ži­tel­né­ho roz­vo­je a být zod­po­věd­ným spo­tře­bi­te­lem? (11:00–12:30)

 • Celá bese­da by se měla nést v duchu opti­mis­mu a nabí­zet řeše­ní, ne čis­tě pou­ka­zo­vat na pro­blémy, kte­rý­mi jsme už zvláš­tě v této době pře­hl­ce­ni. Měla by nás moti­vo­vat, abychom se sami anga­žo­va­li, a poskyt­nout návod, jak na to. Pro­to­že před­klá­dá­ní apo­ka­lyp­tic­kých scé­ná­řů a stra­šá­ků, jež čas­to vyvo­lá­va­jí depre­se vedou­cí spí­še k nečin­nos­ti než akci, již bylo dost, chce­me spo­leč­ně hle­dat řeše­ní a nabí­zet dob­ré pří­kla­dy, jak naši kaž­do­den­ní ruti­nu může­me drob­ně pozmě­nit a při­spět tak k lep­ší­mu živo­tu všech.
 • Pro­gram pove­dou tito lidé: Mar­tin Jes­třá­bek z orga­ni­za­ce NaZe­mi, David Hájek z ini­ci­a­ti­vy Zachraň jíd­lo a Lucie Pou­bo­vá a Kris­tý­na Holu­bo­vá z pro­jek­tu Swap Pra­gue. 

Proč si to dělám? Co mi SOM dává a co si bere (11:00–12:30)

 • Workshop je určen všem, kdo se chtě­jí podí­vat na svo­ji moti­va­ci pro prá­ci v církvi, zre­ka­pi­tu­lo­vat si, co je pro ně důle­ži­té a zeptat se ostat­ních, jak to mají oni. Co je vede k prá­ci pro cír­kev? Jak se jim daří napl­ňo­vat svo­je plá­ny? Co jim akti­vi­ta ve pro­spěch ostat­ních při­ná­ší a jak se vyrov­ná­va­jí s poci­ty nezda­ru nebo neú­spě­chu? Cílem worksho­pu je vzá­jem­ná pod­po­ra, oce­ně­ní a nové nadech­nu­tí. Workshop vede Pet­ra Micha­lo­vá. 

Volby

Popu­lár­ní zpě­vák a influ­en­cer (ve svém vol­ném čase půso­bí­cí jako posla­nec) tvr­dí, že vol­by nejsou sexy. My si mys­lí­me opak! A pro vol­by do COMu to pla­tí obzvlášť (pro vol­by zástup­ců mlá­de­že na synod tuplem). Tako­vé vol­by ale nejsou jen tak!

Oso­ba, kte­rá o při­taž­li­vos­ti voleb nemá ani páru!

Pro­to­že nejsme žád­ní neřá­di, musí­me se držet řádů a ty hovo­ří jas­ně (zvlášť oddíl C, člá­nek 7, body 6 a 13). Bude­me volit 9 čle­nů COMu (5 laj­ků a 4 fará­ře) a 4 náhrad­ní­ky (2 laj­ků a 2 fará­ře). Volit však pod­le řádů může pou­ze ome­ze­ný počet lidí. 

Počet voli­čů z jed­not­li­vých seni­o­rá­tů se odví­jí od počtu sbo­rů, kte­ré v daném seni­o­rá­tu jsou. Za kaž­dých 5 sbo­rů je jeden hlas. Auto­ma­tic­ké voleb­ní prá­vo při­pa­dá předsedovi/předsedkyni SOMu a viril­ní­mu čle­no­vi. Domluv­te se, pro­sím, ve vašem seni­o­rá­tu (ide­ál­ně se SOMem), kdo bude za váš seni­o­rát volit a uveď­te to při při­hla­šo­vá­ní. 

Abys­te nemu­se­li počí­tat, kolik na váš seni­o­rát při­pa­dá hla­sů, při­ná­ší­me pře­hled­nou tabul­ku:

Seni­o­rátPočet voli­čů (včet­ně před­se­dy a viri­la)
Praž­ský8
Poděbrad­ský6
Jiho­čes­ký3
Zápa­do­čes­ký6
Ústec­ký4
Libe­rec­ký3
Krá­lo­ve­hra­dec­ký5
Chru­dim­ský6
Polič­ský3
Horác­ký5
Brněn­ský6
Výcho­do­mo­rav­ský7
Morav­sko­slez­ský7
Ochra­nov­ský3

Pod­le stej­ných pra­vi­del bude­me volit i tři zástup­ce na synod a tři jejich náhrad­ní­ky. Synod je nej­vyš­ším orgá­nem naší církve. Zástup­ci mlá­de­že zde sice mají pou­ze porad­ní hlas (nemo­hou volit), ale i jejich lob­bing může být klí­čo­vý!

Chceš kandidovat? Přečti si speciální pokyny!

Pokud tě láká být v COMu, ale máš k tomu něja­ké otáz­ky a nejas­nos­ti, kte­ré bys rád s někým pro­bral, napiš Zuz­ce Féro­vé (Zuzka.Ferova@seznam.cz) Nebo jaké­mu­ko­liv jiné­mu COMá­ko­vi. Rádi pora­dí a posdí­lí svo­je dosa­vad­ní COMác­ké zku­še­nos­ti. 

Onli­ne doba nás nutí dělat někte­ré věci jinak. Tře­ba před­sta­vo­vá­ní kan­di­dá­tů do COMu a zástup­ců mlá­de­že na synod urči­tě tro­chu jina­čí bude. 

Pro­to pro­sí­me všech­ny, kte­ří zva­žu­jí kan­di­do­vat do COMu nebo na synod , aby se před­sta­vi­li pomo­cí krát­ké­ho videa. Ve videu pro­sím odpo­věz­te na násle­du­jí­cí otáz­ky. Mys­le­te na to, aby z vaší odpo­vě­di bylo jas­né, na kte­rou otáz­ku odpo­ví­dá­te. Pod kan­di­du­je­te na zástup­ce mlá­de­že na synod, nemu­sí­te odpo­ví­dat na otáz­ky, kte­ré se týka­jí COMu :)
Otáz­ky:

 • Jak se jme­nu­ješ? 
 • Z jaké­ho jsi sbo­ru a seni­o­rá­tu?
 • Co studuješ?/Kde pra­cu­ješ? + loka­ce
 • Co je tvo­je nej­lep­ší a nej­hor­ší vlast­nost?
 • Jaké jsou tvo­je koníč­ky?
 • Co bys chtěl/a dělat v COMu?/ Čemu by ses chtěl/a v COMu věno­vat?
 • Proč kan­di­du­ješ do COMu/jako zástup­ce na synod?
 • Co byla úpl­ně nej­lep­ší mlá­dež­nic­ká akce, co jsi kdy zažil? A proč?
 • Máš rád ana­nas na piz­ze?

Samo­zřej­mě, že nepo­ža­du­je žád­né hvězd­né video­vý­ko­ny, ale pře­ce jen něja­ké tech­nic­ké poža­dav­ky máme. Jde nám hlav­ně o to, aby videa byla co nej­ví­ce srov­na­tel­ná mezi sebou. 
Tech­nic­ké poža­dav­ky na video:

 • max. dél­ka 120 s
 • povin­ně odpo­vě­dět na všech­ny otáz­ky
 • video se zvu­kem
 • dob­ré svět­lo
 • v zábě­ru musí být obli­čej kan­di­dá­ta
 • nahrát na chyt­rý tele­fon, foťák nebo kame­ru 
 • zvuk bez ruchů v poza­dí
 • mlu­ví kan­di­dát (ne plyšák nebo něco podob­né­ho)
 • pri­o­ri­tou není kreativní/filmařské pro­ve­de­ní, ale infor­mač­ní hod­no­ta
 • video nahraj­te na úschovnu/googledisk, pojme­nuj­te ho Prijmeni_Jmeno_Medailonek a pošle­te na bednarikova@e‑cirkev.cz do 16.3. 23:59. Tím, že nám to pošle­te, sou­hla­sí­te s tím, že bude video dočas­ně zve­řej­ně­no na you­tu­be kaná­lu Evan­ge­lic­ká mlá­dež
 • pokud bys­te ke tvor­bě videa měli něja­ké otáz­ky, obrať­te se na Zuzku Féro­vou nebo Adélu Roz­bo­ři­lo­vou
 • všech­no je kdyžtak v supr­čupr video­ná­vo­du :)

Fakt to někdo dočetl až sem?

Pokud jsi doče­tl až sem, tak jsi nepo­chyb­ně mlá­dež­ní­kem měsí­ce a zdat­ným čte­ná­řem! Dou­fá­me, že tě tyto řád­ky pře­svěd­či­ly při­po­jit se na letoš­ní pora­du mlá­de­že, nebo dokon­ce kan­di­do­vat na někte­rou z funk­cí.
Moc se těší­me!

Související událost: Porada mládeže 2021

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 16. března 2021.