Posled­ní lis­to­pa­do­vý víkend poslou­žil setká­ní nově zvo­le­ných (respek­ti­ve v břez­nu zvo­le­ných) COMá­ků. K těm se ze své pod­sta­ty při­da­lo i osa­zen­stvo Oddě­le­ní mlá­de­že. A moh­lo se začít tme­lit!

K vše­o­bec­né­mu vese­lí, poho­dě, ale i pra­cov­ní­mu a bra­in­stor­mo­va­cí­mu nasa­ze­ní jsme se necha­li pozvat do Casa de Pod­ra­zil. Vedou­cí OM Ale­na nám všem totiž poskyt­la azyl a doko­na­lé pro­stře­dí na své cha­lu­pě na Vyso­či­ně. Z pohod­lí fat­boyů, gaučů a hou­pa­cích kře­sel jsme tak moh­li pozo­ro­vat maleb­nou zasně­že­nou kra­ji­nu!

Bylo pro nás stě­žej­ní, abychom si vyde­fi­no­va­li role v týmu/týmech/mezi týmy a abychom se vůbec zamys­le­li nad tím, kdo vlast­ně jsme, co dělá­me a proč jsme se do toho roz­hod­li jít.

Víkend to roz­hod­ně nebyl jed­no­du­chý. Ote­vře­li jsme množ­ství témat, na kte­ré se pohle­dy liši­ly a mís­ty se nám moz­ky pře­mýš­le­ním až zava­řo­va­ly! Odjíž­dí­me z tme­le­ní ale plni zají­ma­vých impul­zů, posil­ně­ni spo­leč­ně strá­ve­ným časem a s nově navá­za­ný­mi vzta­hy. Těší­me se, že se to na našem půso­be­ní v COMu klad­ně pro­je­ví!

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 9. prosince 2021.