Harmonogram Porady mládeže je na světě

Pora­da mlá­de­že je za rohem a všech­ny nad­še­né mlá­dež­ní­ky jis­tě mimo­řád­ně zají­má, jak to bude na mís­tě pro­bí­hat. Pro­to při­ná­ší­me podrob­ný har­mo­no­gram a ano­ta­ce jed­not­li­vých worksho­pů, kte­ré nás na Pora­dě čeka­jí.

Před­po­klá­da­ný čas čte­ní: Tři minu­ty (ne dob­ře, to jsem si prá­vě vymys­lel).

Pátek

18:00 Pří­jezd, veče­ře

19:00 Zahá­je­ní, info­o­kén­ko, sezná­me­ní se

19:30  Blok exper­tů – sdí­le­ní inspi­ra­ce

21:00 Hra 

22:00 Večer­ní zti­še­ní

Vol­ný pro­gram

Sobota

8:00 Sní­da­ně

9:00 Ran­ní zti­še­ní a info­o­kén­ko

9:30 Blok I – Dis­ku­ze o tom, co nás aktu­ál­ně v církvi oprav­du pálí

11:00 sva­či­na

11:30 Blok II – Worksho­py 

  • Jak dávat zpět­nou vazbu (Adéla Bed­na­ří­ko­vá, Ráchel Kon­va­lin­ko­vá)
  • Workshop o for­mu­la­ci poslá­ní (Zuza­na Féro­vá, Ema Pospí­ši­lo­vá)
  • Pří­pra­va duchov­ní­ho pro­gra­mu na akce pro mlá­dež (Mar­ta Žid­ko­vá)
  • Já bych všech­ny ty inter­ne­ty zaká­za­la (Kryš­tof Soj­ka)

13:00 Oběd

14:30 Blok III – Sdí­le­ní

16:30 Poho­dič­ka

18:00 Veče­ře

19:00 Večer­ní pobož­nost s fil­mem Čáslav­ské fil­mo­vě-diva­del­ní sku­pi­ny

Vol­ný pro­gram

Neděle

9:00 Sní­da­ně

10:00 Boho­služ­by

12:00 Oběd

Odjezd


Anotace workshopů

Jak dávat zpět­nou vazbu – (Adéla Bed­na­ří­ko­vá, Ráchel Kon­va­lin­ko­vá)

  • Zpět­ná vaz­ba může být pohla­ze­ní a mož­nost k růstu, když ji umí­me správ­ně for­mu­lo­vat. Na worksho­pu bude­me spo­leč­ně obje­vo­vat a tré­no­vat, jak nachá­zet správ­ná slo­va a dávat svým kole­gům zpět­nou vazbu, kte­rá nebo­lí, nevzni­ka­jí po ni zby­teč­né hád­ky a posou­vá dopře­du. 

Workshop o for­mu­la­ci poslá­ní – (Zuza­na Féro­vá, Ema Pospí­ši­lo­vá)

  • Stá­vá se ti někdy, že pře­mýš­líš, proč někte­ré věci v prá­ci s mlá­de­ží děláš a jaké mají smy­sl? Zkou­máš někdy, co vlast­ně SOM má dělat a co mož­ná už ne? Zaží­váš někdy pocit, že se točíš v kru­hu a není jas­né, kudy se máš ty nebo SOM vydat na ces­tu? Pokud tvá odpo­věď zní ano, přijď na workshop o poslá­ní. Dozvíš se tam, co to tako­vé poslá­ní je, jak může vypa­dat a proč je dob­ré, když ho tře­ba tako­vý SOM nebo jiný tým/skupina má. Nebu­de to jen poví­dá­ní, bude to o hra­ní, zkou­še­ní a vytvá­ře­ní.

Pří­pra­va duchov­ní­ho pro­gra­mu na akce pro mlá­dež – (Mar­ta Žid­ko­vá)

  • Při­šla na mě řada – je to stres, povin­nost, výzva? Něco vymys­let? Něco pře­číst? Nebu­de to blbý?…
  • Nápa­dy, pří­stu­py, tipy, jak si duchov­ní pro­gra­my na akce pro mlá­dež při­pra­vo­vat tak, aby niko­ho nestre­so­va­ly, ale duchov­ně inspi­ro­va­ly a obo­ha­co­va­ly – nás i ty kolem…

Já bych všech­ny ty inter­ne­ty zaká­za­la – (Kryš­tof Soj­ka)

  • Proč máme soci­ál­ní sítě? Co nám na nich fun­gu­je? Jaké nástro­je pou­ží­vá­me? Workshop bude i tak tro­chu sdí­le­cí. Pře­dá­me si tipy a tri­ky a zku­sí­me vymys­let, jak se efek­tiv­ně v někte­rých pří­pa­dech koor­di­no­vat. A před­sta­ví­me si i jed­nu komu­ni­kač­ní novin­ku (uuu, to zní tajem­ně!). PS: Note­boo­ky s sebou výho­dou.

Související událost: Porada mládeže 2022

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 21. března 2022.