Upozornění: Tento příspěvek je starý a pochází ještě z původního webu mládeže. Většina obrázků a odkazů pravděpodobně už nebude fungovat.
Je nám to líto, ale Bib­lic­ká díl­na byla zru­še­na pro nedo­sta­tek při­hlá­še­ných. Děku­je­me za pocho­pe­ní.
Milí přá­te­lé,
jste srdeč­ně zvá­ni na Bib­lic­kou díl­nu, kte­rá se usku­teč­ní 25.–29. 8. 2019, v Čími (u Slap­ské pře­hra­dy). Díl­na je sou­čás­tí vzdě­lá­va­cí­ho pro­jek­tu Veni­te.
Kaž­dý den vám se vám bude věno­vat jeden z lek­to­rů uve­de­ný viz níže na pla­ká­tu.
Cena: 650 Kč (stra­va, uby­to­vá­ní)
Hlas­te se na: https://prihlasky.srcce.cz/akce/217-biblicka-dilna Při­hláš­ky jsou ote­vře­ny do 26. 7. 2019.
Orga­ni­zu­je: Oddě­le­ní mlá­de­že ČCE, Jung­man­no­va 9, Pra­ha 1, e‑mail: mladez@e‑cirkev.cz, spo­lu s Celo­cír­kev­ním odbo­rem mlá­de­že (COM) a dal­ší­mi exter­ní­mi spo­lu­pra­cov­ní­ky

 

Biblicka-dílna-leto-2019

Naposledy upravil/a Tobiáš Potoček, 10. července 2019.