Zná­te to mot­to „Co sly­ším, to zapo­me­nu, co vidím, to si zapa­ma­tu­ji, co zaži­ji, to doká­žu pou­žít“?

Zve­me vás na zážit­ko­vý víkend s názvem Pro­žij a pou­žij, ve kte­rém se sezná­mí­me se základ­ní­mi prin­ci­py zážit­ko­vé peda­go­gi­ky. Cílem je, abychom spo­leč­ně něco zaži­li a na základ­ně toho, co jsme pro­ži­li, si vysvět­li­li, jak zážit­ko­vé pro­gra­my při­pra­vo­vat. Víken­dem se záro­veň bude pro­lí­nat i téma Cír­kev za komu­nis­mu. Až se z víken­du vrá­tí­te, bude­te mít hro­ma­du pod­ně­tů, jak při­pra­vit pro­gram na seniorátky/mládež/víkendovku tře­ba na toto téma.

Akce pro­běh­ne 2.–4. říj­na 2020 v Brně v Bla­ho­sla­vo­vě domě (Lidic­ká 79). Spát se bude na spa­cá­cích a kari­mat­kách.

Cílo­vou sku­pi­nou jsou SOMá­ci a dal­ší pra­cov­ní­ci s mlá­de­ží v církvi, ale není to pod­mín­kou.

Účast­nic­ký popla­tek činí 250 Kč. Maxi­mál­ní počet účast­ní­ků je 20.

Naposledy upravil/a Dominik Bláha, 27. června 2020.

Přihlásit se na akci