Milí mlá­dež­ní­ci,

naše nej­ob­lí­be­něj­ší zakon­če­ní roku se blí­ží! A pro­to si Vás dovo­lu­je­me pozvat na Vánoč­ní mlá­dež. Letos vánoč­ní nála­du nala­dí­me v Bran­dý­se nad Labem 9.–10.12. od 16:00 na evan­ge­lic­ké faře.

Jest­li se chce­te zapo­jit do pro­gra­mu může­te při­vést drob­ný dárek do 100 korun, mohou být vyro­be­né, peče­né, kres­le­né (fan­ta­zii a ori­gi­na­li­tě se meze nekla­dou). Dále se může­te se těšit na růz­né vánoč­ní hry, spo­leč­né zpí­vá­ní, zakon­če­né pořád­nou štěd­ro­ve­čer­ní veče­ří. Dob­ro­vol­ní­ci můžou při­nést svůj domá­cí bram­bo­ro­vý salát a zapo­jit se do sou­tě­že o ten nej­kva­lit­něj­ší kou­sek, kte­rý spo­leč­ný­mi sila­mi féro­vě zvo­lí­me. K tomu ješ­tě dosta­nou 50 Kč sle­vu!

Během celé­ho veče­ra se budou pro Dia­ko­nii vybí­rat růz­né men­ší dár­ky, bude­me rádi, když při­ve­ze­te růz­né hygi­e­nic­ké potře­by (tělo­vé mlé­ko, spr­cho­vý gel) výtvar­né potře­by (barev­ný papír, modu­rit, mode­lí­na, lepi­dla), trvan­li­vé potra­vi­ny, slad­kos­ti (měk­ké tyčin­ky, sušen­ky) a jiné drob­nos­ti, kte­ré usou­dí­te za vhod­né.

Neza­po­meň­te si tep­lé oble­če­ní, věci na přespá­ní (pol­štá­řek, kari­mat­ku, spa­cák) pro při­hlá­še­né je cena 150 Kč pro nepři­hlá­še­né 200 Kč.

Při­hla­šuj­te se zde: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFxnZlEEcV3CfDPD2AJ7hCgPRdkJaAe7ObIpqmrMBfnTazsw/viewform?usp=sf_link

Při jakých­ko­liv otáz­kách a nejas­nos­tech se nás neboj­te kon­tak­to­vat na soci­ál­ních sítích.

Už teď se na Vás těší­me.

Váš poděbrad­ský SOM

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 16. listopadu 2023.