Milí mlá­dež­ní­ci,

S lás­kou bychom vás pozva­li na naší násle­du­jí­cí spo­leč­nou akci- Rela­x­Max🧘🏻 Pojď­te se s námi zre­la­xo­vat na MAX do Vele­nic na Nym­bur­sku  příští víkend 15. a 16. červ­na!

 

Těš­te se na poklid­nou atmo­sfé­ru, spous­ty jíd­la a krás­né pro­sto­ry.⛪

Míst­ní­mu kurá­to­ro­vi jsme slí­bi­li, že ve Vele­ni­cích troš­ku s něčím pomů­že­me. Tak­že pokud se nebrá­ní­te špi­na­vé prá­ce, tak si neza­po­meň­te něja­ké star­ší oble­če­ní na natí­rá­ní plo­tu.

Dále si při­prav­te věci na spa­ní, potřeb­nou hygi­e­nu, 100 Kč jako pří­spě­vek na veče­ři a pokud může­te tak by bylo super, když při­vez­te něco k zakous­nu­tí na neděl­ní sní­da­ni.🥞

 

Na kaž­dé­ho z vás se těší­me 15.6. od 15:00 na Vele­nic­ké faře! Dou­fá­me, že spo­leč­ně nala­dí­me dobrou nála­du na blí­ží­cí se prázd­ni­ny✨

Měj­te se krás­ně!🩷

Váš brzo zre­la­xo­va­ný SOM🌷

Naposledy upravil/a Klára Jahodová, 6. června 2024.