🥑 PECKA – kurz pro pra­cov­ní­ky s mlá­de­ží v ČCE

🤸 Pra­cu­ješ s mlá­de­ží v naší církvi?
Nezá­le­ží zda jsi v SOMu, vedeš sbo­ro­vou mlá­dež, nebo tábor. Pojeď na Pec­ku! Kurz pro pra­cov­ní­ky z mlá­de­ží v ČCE.

3️⃣ Během škol­ní­ho roku nás čeka­jí tři víken­do­vá setká­ní (16.–19. 11. 2023, 2.–4. 2. a 7.–9. 6. 2024) , kde se bude­me věno­vat tvé osob­nos­ti, spi­ri­tu­a­li­tě a v nepo­sled­ní řadě se ti pře­dá­me prak­tic­ké doved­nos­ti, kte­ré se ti v prá­ci s mlá­de­ží budou hodit.

🫵 Při­hla­šo­vá­ní spus­tí­me 15. 9.
Mezi tím mrk­ni na web kur­zu www.kurzpecka.cz.

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 1. září 2023.