🚣 Milí přá­te­lé, s rados­tí vás zve­me na letoš­ní Mlá­dež­nic­kou vodu! Od 8. do 14. čer­ven­ce poje­de­me spo­leč­ně řeku Sáza­vu.

⛺️ Čeká nás týden plný dob­ro­druž­ství, zába­vy a spo­le­čen­ství. Bude­me sjíž­dět řeku, kem­po­vat, uží­vat si tábo­rá­ky, spor­to­vat a hrát hry. Večer si bude­me sdí­let pří­běhy a zpí­vat u ohně. Neza­po­me­ne­me ani na duchov­ní pro­gram s mod­lit­ba­mi a roz­jí­má­ním. Při­hla­šo­vá­ní a více info viz. pla­ká­tek.

🫂 Těší­me se na spo­leč­ně strá­ve­ný čas plný zážit­ků, přá­tel­ství a posí­le­ní naší víry!

❤️ S lás­kou, Praž­ská Evan­ge­lic­ká Mlá­dež

Naposledy upravil/a Klára Jahodová, 28. května 2024.