Bude se konat 3. roč­ník FESTOVNÍ EVANGELICKÉ NEDĚLE. Ten­to­krát v Jin­dři­cho­vě Hrad­ci. Začí­ná se v sobo­tu odpo­led­ne od 3 hodin. Veče­ře bude hro­mad­ná na mís­tě. Mezi tím se budou konat vystou­pe­ní a dopro­vod­ný pro­gram. Spát bude mož­né pří­mo na mís­tě a to buď ve sbo­ro­vé míst­nos­ti na vlast­ní kari­mat­ce (mož­nost zapůj­čit mat­ra­ce), nebo ve vlast­ním sta­nu na sbo­ro­vé zahra­dě. Mož­né je též zaří­dit si indi­vi­du­ál­ní uby­to­vá­ní jin­de v Hrad­ci (Hotel, RBNB, atd…). V nedě­li se bude začí­nat boho­služ­ba­mi a mini­mál­ně do spo­leč­né­ho obě­da pobě­ží dal­ší pro­gram.

 

15.–16.6. 2024. od 15:00, Jin­dři­chův Hra­dec, Bra­tr­ská 129

CENA: dospě­lí 200,- děti (do 12ti let) 100,-

Naposledy upravil/a Klára Jahodová, 4. června 2024.