Při­prav­te si pená­ly a opraš­te zna­los­ti nejen z bib­lic­kých hodin, vra­cí se praž­ský mlá­dež­nic­ký PUBkvíz – nej­přís­něj­ší vědo­most­ní sou­těž v okru­hu sta met­rů od kli­ment­ské­ho kos­te­la!
Sestav­te tým vše­vě­dů, nebo při­hlas­te svůj vlast­ní bys­trý mozek do klá­ní, ve kte­rém spo­lu s dal­ší­mi sestra­mi a bra­t­ry změ­ří­te síly o věč­nou slá­vu a hod­not­né ceny!
Ať už se ori­en­tu­je­te ve svě­tě bib­lic­kých věd, v mlá­dež­nic­kém pro­stře­dí nebo v cír­kev­ním dění, při­dej­te se k nám 24. lis­to­pa­du v 18.30 hodin v kavár­ně Cita­de­la v kli­ment­ské uli­ci!
Při­hla­šo­vat může­te čtyř­člen­né týmy, nebo jed­not­liv­ce, kte­ří spo­leč­ně utvo­ří sou­těž­ní celek na mís­tě! Učiň­te tak na odka­ze zde: https://forms.gle/xFY4ZRLnHWKYQhBJ6
Regis­trač­ní popla­tek činí 40 korun/osobu, nebo 150 korun/tým. Maxi­mál­ní kapa­ci­ta je cel­kem 8 týmů (6 pře­dem regis­tro­va­ných, 2 pro při­hlá­še­né jed­not­liv­ce). Pla­tit může­te hoto­vě na mís­tě, nebo pře­dem pro­střed­nic­tvím QR kódu, kte­rý vám zašle­me!
Kon­takt na orga­ni­zá­to­ry: prazsky.som@gmail.cz, Matěj Bou­ček (tel. 774427993)

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 13. listopadu 2023.