Při­hla­šo­vá­ní na letoš­ní Sjezd (nejen) evan­ge­lic­ké mlá­de­že, kte­rý se usku­teč­ní 4. až 6. 10. ve Svi­ta­vách, bylo spuš­tě­no!

Při­hlas­te se na Sjezd prá­vě teď a ušet­ře­te celých 450 Kč! Prv­ní­mu, sedm­de­sát páté­mu a dvous­té­mu při­hlá­še­né­mu účast­ní­ko­vi bude totiž odpuš­těn sjez­do­vý popla­tek. Prv­ní už sice asi nebu­de­te, ale i tak není důvod to odklá­dat.

Letoš­ní novin­kou je způ­sob při­hla­šo­vá­ní uby­to­vá­ní. Ško­lu si totiž nebu­de­te vybí­rat až na mís­tě, jak jste zvyklí, ale nao­pak již při při­hla­šo­vá­ní. Pro­to dopo­ru­ču­je­me zhléd­nout sjez­do­vý web a domlu­vit se s vaši­mi kama­rá­dy, abys­te spo­lu moh­li být na vámi vysně­né ško­le. Kvů­li rych­le se plní­cím ško­lám dopo­ru­ču­je­me při­hláš­ku moc neod­klá­dat.

Více infor­ma­cí o celém Sjez­du najde­te na sjezd24.cz

Související událost: Sjezd (nejen) evangelické mládeže 2024

Naposledy upravil/a Klára Jahodová, 29. června 2024.