Ahoj mlá­dež­ní­ci!

Dlou­ho oče­ká­va­né léto se poma­lu blí­ží a s ním i konec škol­ní­ho roku a zkouš­ko­vé­ho obdo­bí. Než se všich­ni roz­prch­ne­me, máme před sebou ješ­tě posled­ní měsíc, kte­rý je nabi­tý mlá­dež­nic­ký­mi akce­mi. Ty bys­te si roz­hod­ně nemě­li nechat ujít!

Nakouk­ně­te do naše­ho mlá­dež­nic­ké­ho news­let­te­ru, kam jsme pro vás zpro­střed­ko­va­li růz­né nabíd­ky akcí nejen na čer­ven. Záro­veň si nenech­te ujít infor­ma­ce o blí­ží­cím se při­hla­šo­vá­ní na Sjezd, kte­ré letos nebu­de jako obvykle.

Pře­je­me vám pří­jem­né čte­ní!

Chceš si zob­ra­zit celý news­let­ter? Klik­ni na mod­ré tla­čít­ko!

News­let­ter Ti nepři­šel? A kou­kal jsi do spa­mů, obchod­ních sdě­le­ní a tak? Pokud mail z adre­sy mladez@e‑cirkev.cz nikde nena­chá­zíš, nezou­fej! Sta­čí se při­hlá­sit se k odbě­ru a nálož infor­ma­cí Tě tak urči­tě nemi­ne!

Naposledy upravil/a Klára Jahodová, 10. června 2024.