Celo­cír­kev­ní odbor mlá­de­že má za sebou prv­ní rok své­ho dvou­le­té­ho funkč­ní­ho obdo­bí. A uznej­te, že lep­ší důvod k víken­do­vé­mu tme­le­ní jsme si nemoh­li přát!

COM tak 10.–12. květ­na vyra­zil do Řev­nic, kde jej krá­lov­sky hos­til před­se­da Domi­nik Blá­ha se svou rodin­kou. Kro­mě řady vese­lých nefor­mál­ních akti­vit – gri­lo­vá­ní, kou­pá­ní v Beroun­ce, návštěvy míst­ní­ho pivo­va­ru a food fes­ti­va­lu či uctě­ní památ­ky Ladi­sla­va Siten­ské­ho – se COM ohlí­žel za úvod­ním rokem ve funk­ci.

Hod­no­til stav pro­bí­ha­jí­cích pro­jek­tů, roze­bral vše, co ho těší i pálí, a zamýš­lel se nad samot­nou kon­cep­cí a fun­go­vá­ním celo­cír­kev­ní­ho odbo­ru mlá­de­že.

Vše bude dále dis­ku­to­vat na setká­ní se Synod­ní radou, kte­ré se usku­teč­ní hned po prázd­ni­nách, 16. září.

Sepsal: Matěj Bou­ček

Naposledy upravil/a Klára Jahodová, 29. května 2024.