Milí tábor­ní­ci,
rádi bychom vás pozva­li na Teen­camp – let­ní křes­ťan­ský tábor pro mlá­dež (13–17
let) v Němec­ku. Jed­ná se o tábor v Sas­ku, v Kruš­ných horách, 40 km od Čes­kých hra­nic, u měs­teč­ka Ansprung, kde se sejde asi 150 mlá­dež­ní­ků z Němec­ka, a malé sku­pin­ky z Čes­ka.

  • Letoš­ní ter­mín je 14.–23.7.2024.
  • Uby­to­vá­ní je ve vlast­ních sta­nech (ide­ál­ně si do něj vez­mě­te par­ťá­ka), stra­va hod­not­ná 4x den­ně.
  • Pro­gram je v prů­bě­hu dese­ti dní veli­ce pes­t­rý: bib­lic­ký, spor­tov­ní i kul­tur­ní. Domlou­vá­me se němec­ky a ang­lic­ky, je to dob­rá prů­pra­va a čas­to i legra­ce. (Zna­lost něm­či­ny či ang­lič­ti­ny však není pro účast pod­mín­kou, čeští vedou­cí Vám budou veš­ke­ré důle­ži­té infor­ma­ce a pro­gra­my pře­klá­dat.)
  • Cena je sní­že­ná: 100,- Eur na oso­bu za celý pobyt. Tuto část­ku kaž­dý zapla­tí při nástu­pu do tábo­ra.
  • S sebou dopo­ru­ču­je­me vzít si něja­ké kapes­né a pení­ze na dopra­vu, stan, spa­cák, kari­mat­ku, mis­ka nebo talíř na jíd­lo, hrnek, pří­bor, láhev na pití, utěr­ka, jar, hou­bič­ka, gumá­ky, spor­tov­ní obuv, san­dá­ly, tábor­nic­ké oble­če­ní (i na chlad­něj­ší poča­sí, bun­da), pláš­těn­ka nebo dešt­ník, větrov­ka, plav­ky, psa­cí a malo­va­cí potře­by, bater­ka, pří­pad­ně i bílé trič­ko na bati­ku, Bib­le, slov­ník, zpěv­ník (tře­ba Sví­ták), kníž­ka, blok, sešit, hry – zaba­le­no tak, abys­te si svůj vlast­ní náklad unes­li


 
V pří­pa­dě zájmu či dota­zů piš­te na mail: litomiska@seznam.cz


** Hodi­lo by se nám i pár nových vedou­cích, čím víc nás bude, tím víc může­me vzít
mlá­dež­ní­ků a taky si to sami víc uži­je­me. Jako vedou­cí může jet oso­ba star­ší 18 let s dobrou zna­los­tí něm­či­ny. Všech­ny pro­gra­my jsou v něm­či­ně a je potře­ba je mlá­dež­ní­kům pře­klá­dat a násled­ně pře­klá­dat do něm­či­ny jejich otáz­ky a myš­len­ky. Jed­ná se o pře­klá­dá­ní bib­lic­kých pro­gra­mů, na kte­ré se dá vět­ši­nou při­pra­vit pře­dem, pře­klad pod­kla­dů na růz­né hry a inter­ak­tiv­ní akti­vi­ty, ale i pře­kla­dy před­ná­šek, pra­vi­del her a roz­ho­vo­rů. Dále se pak vedou­cí účast­ní porad, kte­ré už pro­bí­ha­jí pou­ze něm­či­ně, pří­pad­ně se mohou podí­let nebo sami vytvá­řet pro­gram.

Naposledy upravil/a Klára Jahodová, 30. dubna 2024.