Soutěž o vizuální identitu Sjezdu 2022

Milí mlá­dež­ní­ci,

i letos nabí­zí­me mož­nost zapo­jit se do sou­tě­že o vizu­ál­ní identi­tu Sjez­du (nejen) evan­ge­lic­ké mlá­de­že, kte­rý se bude konat od 23. do 25. září 2022 v Ost­ra­vě a bude mít téma: Ve víru víry.

Tři nej­lep­ší návrhy vybra­né poro­tou budou odmě­ně­ny finanč­ní část­kou (4000 Kč za 1. mís­to, 1000 Kč za 2. mís­to, 500 Kč za 3. mís­to). Auto­rům těch­to návrhů bude také poskyt­nu­ta zpět­ná vaz­ba od jed­no­ho z odbor­ných porot­ců. Posu­zo­vat návrhy budou David Váv­ra (archi­tekt), Mar­ti­na Špin­ko­vá (ilu­strá­tor­ka) a Anna Bouč­ko­vá (stu­dent­ka dějin umě­ní). Vyhra­zu­je­me si prá­vo nevy­hlá­sit žád­ný návrh jako vítěz­ný, stej­ně tak neu­dě­lit 2. a 3. mís­to.

Vizu­ál Sjez­du 2021

Anotace:

Během Sjez­du (nejen) evan­ge­lic­ké mlá­de­že v Ost­ra­vě 2022 bychom chtě­li účast­ní­kům zpro­střed­ko­vat téma pro­ží­vá­ní křes­ťan­ské víry. Pro­gra­my se v růz­ných for­mách budou věno­vat křes­ťan­ské spi­ri­tu­a­li­tě, medi­ta­cím, chválám nebo tře­ba cha­risma­tic­kým svě­dec­tvím. Mys­lí­me si, že je pro mla­dé lidi důle­ži­té mlu­vit o víře a s spo­lu s dal­ší­mi sdí­let růz­nos­ti v jejím pro­ží­vá­ní.

Vizu­ál Sjez­du 2020

Zadání soutěže:

Vizu­ál­ní iden­ti­ta by měla při­bli­žo­vat téma Sjez­du, kte­ré název zastřešu­je. Téma se bude­me sna­žit zachy­tit v před­náš­kách, růz­ných díl­nách a dis­ku­zích. … Rádi bychom, aby návrh nevy­ja­dřo­val jen někte­rou z díl­čích čás­tí, ale byl kom­plex­ní a pojal téma jako celek. Při zpra­co­vá­ní vizu­á­lu mys­le­te na jeho pou­ži­tí (ban­ner, trič­ka, web, soci­ál­ní sítě atd).

K návr­hu při­poj­te název Sjez­du Ve víru víry nebo jej do návr­hu pří­mo zapra­cuj­te.

Pro­sí­me, při­prav­te gra­fic­ký návrh vždy ve dvou podo­bách:

  1. s tex­tem (ve zně­ní: Sjezd (nejen) evan­ge­lic­ké mlá­de­že, Ost­ra­va 23.–⁠25. 9. 2022)
  2. bez tex­tu

Obě podo­by pak dodej­te v barev­né i čer­no­bí­lé vari­an­tě.
Své návrhy zpra­cuj­te do for­má­tu PDF. Na prv­ní stra­ně popiš­te, co návrh vyja­dřu­je a na dal­ších postup­ně při­dej­te gra­fi­ku v tom­to pořa­dí: s tex­tem barev­ně, s tex­tem čer­no­bí­le, bez tex­tu barev­ně, bez tex­tu čer­no­bí­le. Výsled­ný doku­ment bude mít tedy 5 stran. Stej­ný for­mát všech návrhů pomů­že poro­tě návrhy dob­ře porov­nat a vybrat ten nej­lep­ší. Pro­sí­me, dodr­žuj­te ho.

Od vítě­ze oče­ká­vá­me zpra­co­vá­ní návr­hu ban­ne­ru, pla­ká­tu s pro­gra­mem Sjez­du, tri­ček a obec­ně apli­ka­ci dal­ší­ho vyu­ži­tí vizu­ál­ní iden­ti­ty. Při finál­ním zpra­co­vá­ní počí­tá­me se vzá­jem­nou spo­lu­pra­cí zada­va­te­le a auto­ra for­mou DPP až do koná­ní Sjez­du. Poté bude vítě­zi vypla­ce­na výše zmí­ně­ná odmě­na (4000 Kč). Věří­me, že tato spo­lu­prá­ce bude milá a při­ne­se kýže­né ovo­ce hez­ky a efek­tiv­ně se pre­zen­tu­jí­cí­ho Sjez­du.

Své návrhy zasí­lej­te nej­poz­dě­ji do 14. 3. 2022 na adre­su mladez@e‑cirkev.cz s před­mě­tem mai­lu “Vizu­ál­ní iden­ti­ta Sjez­du”. Jeden autor může zaslat i více návrhů, kte­ré budou posu­zo­vá­ny zvlášť (neza­sí­lej­te tedy více návrhů v jed­nom doku­men­tu).
Hod­ně štěs­tí při tvor­bě, věří­me, že bude­te kre­a­tiv­ní.
Inspi­ra­ci z minu­lých let může­te čer­pat na adre­se https://www.archivsjezdu.cz/

Související událost: Sjezd (nejen) evangelické mládeže 2022

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 14. března 2022.