Sjezd bude!

Ale jak bude vizu­ál­ně vypa­dat? To je na vás!

Vyhla­šu­je­me tra­dič­ní sou­těž o logo sjez­du. Bez uni­kát­ní­ho loga si totiž sjezd lze jen těž­ko před­sta­vit. Zapo­jit se může kaž­dý, kdo si na něco tako­vé­ho trouf­ne.
Tak se toho neboj­te!

Background info

Letoš­ní sjezd má podti­tul (Ne)přátel se nele­kej­me, na množ­ství nehleď­me. Název odka­zu­je na citát Jana Žiž­ky, na spo­le­čen­ství a na výzvu nele­kat se být pří­te­lem jeden dru­hé­mu. Sjezd se bude konat v Tábo­ře od 24. do 26. září 2021.

Logo sjez­du 2020

Technické požadavky

Zadá­ní sou­tě­že o logo sjez­du se vždy nes­lo v lehce pun­ko­vém sty­lu. A tak je tomu i letos. Zlí jazy­ko­vé dokon­ce tvr­dí, že se vlast­ně vůbec nejed­ná o logo. Přes­to je potře­ba zmí­nit, kde všu­de bude „logo“ sjez­du pou­ží­vá­no a co by mělo obsa­ho­vat.
Logo musí:

  • Být v křiv­kách
  • Mít barev­nou i čer­no­bí­lou vari­an­tu
  • Obsa­ho­vat „(Ne)přátel se nele­kej­me, na množ­ství nehleď­me“, „Tábor 24. – 26. 9. 2021“
  • Počí­tat s vari­an­tou, kte­rá obsa­hu­je i „Sjezd (nejen) evan­ge­lic­ké mlá­de­že 2021“. Pří­pad­ně to pří­mo zakom­po­no­vat do návr­hu.
  • Být pou­ži­tel­né na pla­kát, ban­ner, trič­ka, prů­vod­ce, web
  • Reflek­to­vat téma sjez­du
Logo sjez­du 2019

To nejdůležitější

Dead­li­ne pro zaslá­ní je 30. 4. 2021.
Své návrhy zasí­lej­te na adre­su mladez@e‑cirkev.cz s před­mět Logo sjez­du – sou­těž.
O vítě­zi sou­tě­že roz­hod­ne COM (Celo­cír­kev­ní odbor mlá­de­že).
Vítěz po všech útra­pách a peri­pe­ti­ích obdr­ží men­ší finanč­ní odmě­nu (pokud bude scho­pen vyho­to­vit veš­ke­ré finál­ní podo­by sjez­do­vé­ho loga a bude se podí­let na apli­ka­ci jeho vyu­ži­tí).

Těší­me se na vaše návrhy a moc děku­je­me, že se na pří­pra­vě sjez­du podí­lí­te svo­jí kre­a­ti­vi­tou! Bez vás by to nešlo.

Inspi­ra­ci a vzpo­mín­ky najde­te na https://www.archivsjezdu.cz

Související událost: Sjezd (nejen) evangelické mládeže 2021

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 30. dubna 2021.