Máme pro Vás smut­nou novi­nu. Po dlou­hých deba­tách a vel­mi těž­kém roz­ho­do­vá­ní jsme se roz­hod­li letoš­ní Sjezd (nejen) evan­ge­lic­ké mlá­de­že na Vsetí­ně zru­šit.

Důvo­dů bylo víc, tím hlav­ním je však nepří­z­ni­vý vývoj epi­de­mi­o­lo­gic­ké situ­a­ce a s tím spo­je­né zpřís­ňo­vá­ní opat­ře­ní. Uspo­řá­dat akci pro něko­lik set účast­ní­ků ze všech kou­tů Čes­ké repub­li­ky by za těch­to okol­nos­tí bylo vel­mi těž­ko rea­li­zo­va­tel­né a z naší stra­ny nezodpovědné.Oddělení mlá­de­že, COM a synod­ní rada se tedy spo­leč­ným hla­sem roz­hod­ly letoš­ní Sjezd pře­su­nout do on-line ver­ze.

Online sjezd

Máme pocit, že je ško­da, aby letos kvů­li koro­ně vůbec žád­ný sjezd nebyl, pro­to jsme se roz­hod­li pro vás při­pra­vit ale­spoň jeho zkrá­ce­nou onli­ne ver­zi. Může­te se těšit na pod­cas­ty někte­rých před­ná­šek, kte­ré jste měli sly­šet naži­vo.

Na pon­dě­lí jsme při­pra­vi­li pomy­sl­né „srd­ce“ sjez­du, big­bí­to­vé boho­služ­by! Pove­dou je Saša a Jeník z COMu a dopro­vo­dí je Filip Boháč s kape­lou. Odpo­led­ne vás pak čeká před­náš­ka a násled­ná dis­ku­ze­na téma „doba post­fak­tic­ká“ s Kubou Ortem. Večer se s vámi roz­lou­čí­me pobož­nos­tí.

Tohle všech­no by ale nemě­lo smy­sl bez vás. Sjezd, to je pře­ci hlav­ně spo­le­čen­ství a setká­vá­ní. Pro­to bychom vás chtě­li vyzvat, abys­te ten­to vir­tu­ál­ní sjezd strá­vi­li pospo­lu ale­spoň tak, jak to situ­a­ce dovo­lí. Může­te se sejít s kámo­ši, na mlá­de­ži ane­bo s rodi­nou, je to na vás. Bude­me rádi, když nám pošle­te fot­ku nebo video, jak sjez­do­vý den trá­ví­te. Tře­ba ze spo­leč­né­ho obě­da, pik­ni­ku nebo ze sle­do­vá­ní stre­a­mo­va­ných boho­slu­žeb. Ke kaž­dé­mu postu na instagra­mu nebo na face­boo­ku při­poj­te #sjezd20.

Supr sjez­do­vá tri­ka, pod­cas­ty a podrob­něj­ší infor­ma­ce nalez­ne­te na: www.sjezd2020.cz

Live stre­am sle­duj­te na: https://www.facebook.com/evangelickamladez/live/

Související událost: [Zrušeno] Sjezd (nejen) evangelické mládeže 2020

Naposledy upravil/a Petr Kubíčko, 28. září 2020.