Již potře­tí jsme se sešli na pora­dě před­se­dů SOMů. Jed­ná se o spe­ci­ál­ní čas pro sdí­le­ní rados­tí a stras­tí, kte­ré zaží­vá­me během prá­ce smlá­de­ží. Víken­do­vou akci zastřešu­je Celo­cír­kev­ní odbor mlá­de­že. Ten­to­krát bylo zastou­pe­ných osm seni­o­rá­tů, při­je­li také dva zaměst­nan­ci oddě­le­ní mlá­de­že a Matý­sek Halaš <3.

Letoš­ní pora­da se kona­la 4.–6. září vma­leb­ném sbo­ro­vém are­á­lu vHor­ní Krupé na Vyso­či­ně. Zača­li jsme spo­leč­nou veče­ří, po jíd­le jsme dali dohro­ma­dy téma­ta, kte­rým se chce­me přes víkend věno­vat. Hlav­ním téma­tem bylo, jak o SOMu mlu­vit smě­rem ven, jak pre­zen­to­vat somác­ké akti­vi­ty a jak lákat lidi do člen­skýchřad. Pro násle­du­jí­cí roky jsme si vyty­či­li úkol, při­pra­vit „před­sed­nic­kou kuchař­ku“, ve kte­ré budou sepsá­ny prak­tic­ké rady a návo­dy pro prá­ci smlá­de­ží.

V sobo­tu bylo na pro­gra­mu dne něko­lik worksho­pů. Uči­li jsme se pís­kat na prs­ty, zasvě­ti­li se do gra­fic­ké faci­li­ta­ce, sdí­le­li jsem tipy na to, jak se sou­stře­dit a refe­rent oddě­le­ní mlá­de­že Petr Kubič­ko nás sezná­mil stím, jak správ­ně vyúčto­vá­vat akce.

Víkend jsme zakon­či­li na neděl­ních boho­služ­bách vHavlíč­ko­vě Bro­dě, kde jsme poří­di­li tuto fot­ku:

kolek­tiv auto­rů ZF, HD, BL, EP

Více fotek od Adély Roz­bo­ři­lo­vé nalez­ne­te tady: https://photos.app.goo.gl/vYfWEvRfKjNEfJtT8

Naposledy upravil/a Petr Kubíčko, 15. září 2020.