Proběhlo ekumenické setkání odborů mládeže v Kolíně

Prv­ní dva úno­ro­vé dny pat­ři­ly vedou­cím odbo­rů mlá­de­ží napříč čes­ký­mi církve­mi. Mezi­de­no­mi­nač­ní akce vol­ně navá­za­la na setká­ní zástup­ců leu­enber­ských církví, kte­ré se kona­lo v pro­sin­ci v Par­du­bi­cích.

Apoš­tolská cír­kev v Kolí­ně při­ví­ta­la na pozvá­ní Čes­ké evan­ge­li­kál­ní ali­an­ce přes tři desít­ky zástup­ců jed­not­li­vých církví, kte­ří se věnu­jí prá­ci s mlá­de­ží. Za ČCE se účast­ni­li Rad­ka Hoj­ko­vá (Oddě­le­ní výcho­vy a vzdě­lá­vá­ní), Lalia Dio­po­vá a Kryš­tof Soj­ka (oba Oddě­le­ní mlá­de­že). Na pro­gra­mu setká­ní bylo pře­de­vším vzá­jem­né sdí­le­ní, ale důle­ži­tým ved­lej­ším efek­tem bylo i navá­zá­ní kon­tak­tů a odbou­rá­ní někte­rých eku­me­nic­kých před­sud­ků. V násle­du­jí­cích řád­cích se oči­ma účast­ní­ka poku­sím vybrat a popsat něko­lik témat z pro­gra­mu, kte­ré mne zau­ja­ly.

Quo vadis?

Jed­ním z prv­ních pro­gra­mů byla akti­vi­ta po jed­not­li­vých deno­mi­na­cích s násled­nou pre­zen­ta­cí. S pomo­cí flip­char­tu a fixy jsme měli gra­fic­ky zod­po­vě­dět čty­ři základ­ní otáz­ky: 1) Z čeho jste nad­še­ní 2) S čím zápa­sí­te? 3) Co vás inspi­ru­je? 4) Na co se chce­te zamě­řit?

Zdán­li­vě jed­no­du­ché dota­zy však byly pořád­ným oříš­kem. Jak vybrat jed­nu věc? Na co dát důraz? S při­hléd­nu­tím k násled­né pre­zen­ta­ci před ostat­ní­mi se nabí­ze­la i otáz­ka, co o sobě vlast­ně chce­me říct? Co chce­me sdě­lit? 

Plni dojmů z farář­ské­ho kur­zu, kte­rý se konal jen něko­lik málo dnů před výjez­dem do Kolí­na jsme v prv­ní otáz­ce vyjá­d­ři­li vděč­nost z toho, že se fará­ři aktiv­ně zají­ma­jí o mlá­dež a dokon­ce ji pod názvem V co (ne)věří gene­ra­ce „Z“ věno­va­li celý svůj týden­ní vzdě­lá­va­cí pro­gram. V mís­tě urče­ném pro zná­zor­ně­ní odpo­vě­di na dru­hou otáz­ku se po našem umě­lec­kém sna­že­ní obje­vil pře­chod pro chod­ce meta­fo­ric­ky vyob­ra­zu­jí­cí ztrá­tu mlá­dež­ní­ků při pře­cho­du mezi kon­fir­ma­cí a mlá­de­ží a násled­ně mezi mlá­de­ží a “svě­tem dospě­lých”. 

Drží­cí se ruce a obraz recyklace/oběhu v odpo­vě­di na tře­tí dotaz pou­ka­zo­va­ly na to, jak inspi­ra­tiv­ní je kaž­dý mlá­dež­ník zapo­ju­jí­cí se aktiv­ně do orga­ni­za­ce se slo­vy “Chci vrá­tit církvi a mlá­de­ži to, co mi dala”. Přes­to­že podob­nou větu člo­věk slý­chá s želez­nou pra­vi­del­nos­tí, nikdy se neo­mr­zí. V posled­ní odpo­vě­di se vět­ši­na zúčast­ně­ných sho­do­va­la. Opa­ko­val se motiv jis­té sítě pra­cov­ní­ků s mlá­de­ží, aktiv­ních mlá­dež­ní­ků. Moder­ním slo­vem networ­king.

Jak se daří českým mládežím?

Zají­ma­vým bodem pro­gra­mu byla pre­zen­ta­ce z dotaz­ní­ko­vé­ho šet­ře­ní mezi mlá­de­že­mi, kte­ré se kona­lo v minu­lém roce. Dotaz­ník byl šířen pou­ze mezi čtyř­mi evan­ge­li­kál­ní­mi církve­mi a tak chy­bě­la data za ČCE, ale i nám posky­tl neví­da­ný vhled do svě­ta mla­dých. Nece­lé dva tisí­ce respon­den­tů z více než stov­ky mlá­de­ží odpo­ví­da­ly na otáz­ky týka­jí­cí se slo­že­ní a fun­go­vá­ní mlá­dež­nic­kých setká­ní, role vedou­cí­ho mlá­de­že, duchov­ní­ho živo­ta a vzta­hem mezi mlá­de­ží a vede­ním sbo­ru.

Z dotaz­ní­ku a násled­ných úvah vyplý­va­lo mno­ho pod­ně­tů a závě­rů. Někte­ré zce­la zjev­né, někte­ré pře­kva­pi­vé. U těch zjev­ných pak bylo zvlášť osvě­žu­jí­cí moci se opřít o data, což se v cír­kev­ním pro­stře­dí děje spí­še oje­di­ně­le. Opa­ko­va­la se potře­ba nebýt na prá­ci s mlá­de­ží sám. Prá­ce v týmech, mož­nost sdí­let své neú­spě­chy a čer­pat ener­gii a nápa­dy.
U vedou­cích mlá­de­ží (kte­ří na své pozi­ci dle dotaz­ní­ků vydr­ží prů­měr­ně 4,5 roku) se obje­vo­va­la tou­ha po vzdě­lá­vá­ní, mož­nos­ti čer­pat od zku­še­něj­ších a potká­vá­ní se s dal­ší­mi na podob­né pozi­ci.

Domů s kontakty

Nejen plni dojmů, nových zna­los­tí a pře­da­ných zku­še­nos­tí. Z Kolí­na jsme odje­li i ověn­če­ni vizit­ka­mi a face­boo­ko­vý­mi přá­tel­ství. Pro nás obzvlášť cen­né před blí­ží­cím se Sjez­dem evan­ge­lic­ké mlá­de­že v září roku 2022 v Ost­ra­vě, kte­rý pone­se název Ve víru víry a bude se věno­vat růz­ných for­mám pro­ží­vá­ní víry. V tom se jis­tě nejen v oblas­ti prá­ce s mlá­de­ží může­me od našich eku­me­nic­kých kole­gů lec­cos nau­čit.

Člá­nek vyjde v břez­no­vém čís­le časo­pi­su Čes­ký bra­tr
Foto: Jana Mac­ko­vá, Čes­ká evan­ge­li­kál­ní ali­an­ce

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 2. března 2022.