Na webu prihlasky.e‑cirkev.cz najde­te při­hla­šo­vá­ní na celo­cír­kev­ní mlá­dež­nic­ké akce spa­da­jí­cí pod Oddě­le­ní mlá­de­že. Kon­krét­ně se jed­ná o Kemp pod jed­nou stře­chou a Big­bí­to­vý kurz. Kro­mě toho se na zmí­ně­ném webu nachá­zí i nabíd­ky let­ních tábo­rů, rodin­ných poby­tů a poby­tů s lid­mi s posti­že­ním, kam stá­le shá­ní­me asi­s­ten­ty.

V létě nás samo­zřej­mě čeka­jí mra­ky akcí pro mlá­dež pře­de­vším na seni­o­rát­ní, ale i sbo­ro­vé úrov­ni. Na pod­strán­ce jed­not­li­vých SOMů (Seni­o­rát­ních odbo­rů mlá­de­že) se může­te pro­klik­nout na jejich sítě a tře­ba pod­le své­ho míst­ní­ho urče­ní zjis­tit, jaké akce se kona­jí ve vašem oko­lí, pří­pad­ně jaké by vás láka­li. Nabíd­ka je pes­t­rá! V blíz­ké době se všech­ny akce poku­sí­me shro­máž­dit na jed­no mís­to v sek­ci Akce.

A co se tam vlastně dělá?

To je dob­rá otáz­ka! Nej­lep­ších odpo­vě­dí se dosta­ne skr­ze roz­cest­ník přes zmi­ňo­va­nou sek­ci Akce. Kemp pod jed­nou stře­chou i Big­bí­to­vý kurz tam mají své pro­fi­ly, odkud se lze snad­no pro­kli­kat na jejich webo­vé a face­boo­ko­vé strán­ky. Základ­ní infor­ma­ce (napří­klad o mís­tě, datu, ceně a nápl­ni) najde­te i na našem webu.

A ty asistenti v Bělči?

Ano! To je taky moc dob­rá věc. Je hned něko­lik ter­mí­nů, ve kte­rých se na tyto poby­ty dá jet. Pobyt pro asi­s­ten­ty je zdar­ma, včet­ně uby­to­vá­ní a jíd­la. Není se čeho bát, vše vás nau­čí. Při­hla­šo­vá­ní ovšem kon­čí 14. květ­na. Veš­ke­ré infor­ma­ce najde­te tady.

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 6. května 2022.