Depart­ment for The­o­lo­gy, Mis­si­on and Jus­ti­ce z Lute­ran Word Fede­rati­on vypi­su­je výbě­ro­vé říze­ní na pra­cov­ní pozi­ci „Pro­gram Execu­ti­ve for You­th“.

Hlav­ní pra­cov­ní nápl­ní tří­le­té­ho pra­cov­ní­ho kon­trak­tu je zvý­še­ní aktiv­ní účas­ti mlá­de­že v LWF, akti­vi­za­ce výměn­ných poby­tům mlá­dež­ní­ků v rám­ci LWF, pod­po­ra mla­dých na vůd­cov­ských pozi­cích a zvý­še­ní jejich účas­ti v církvi a regi­o­nál­ních pro­jek­tech.

Pra­cov­ní pozi­ce je urče­na oso­bě do 30 let věku. Dead­li­ne na poslá­ní CV, moti­vač­ní­ho dopi­su a potvr­ze­ní pří­sluš­nos­ti k církvi je 16. lis­to­pa­du 2020.

Více infor­ma­cí nalez­ne­te v při­lo­že­ných doku­men­tech.

Naposledy upravil/a Dominik Bláha, 2. listopadu 2020.