Upozornění: Tento příspěvek je starý a pochází ještě z původního webu mládeže. Většina obrázků a odkazů pravděpodobně už nebude fungovat.
Porada mládeže 2020

Pora­da mlá­de­že se bude letos konat v Brně v Bla­ho­sla­vo­vě domě (Lidic­ká 79) 28. 2. – 1. 3. 2020.

Může­te se těšit na str­hu­jí­cí pořad „Co to je pro­pá­na za SOM?“ ve kte­rém se bude­te moct dozvě­dět něco nové­ho o SOMech, kte­ré jste do té doby nezna­li. Abys­te moh­li tuto estrá­du zdár­ně pod­stou­pit, musí­te se se svým SOMem nad sebou zamys­let.
Pomo­hou vám tyto návod­né otáz­ky: Co se u vás od minu­le změ­ni­lo? Co se poved­lo? Co se nepo­ved­lo?
Žád­nou dal­ší pre­zen­ta­ci si při­pra­vo­vat nemu­sí­te. Pokud se chce­te pochlu­bit svý­mi akce­mi, může­te si při­pra­vit, při­vézt a pově­sit pla­kát.

V sobo­tu se bude­te moct s Tobí­kem nau­čit, jak vyu­ží­vat moder­ní tech­no­lo­gie v SOMu, se Sašou, jak při­pra­vit pobož­nost, a se Zuzkou, jak efek­tiv­ně při­stu­po­vat k pora­dám. Dále bude­me dis­ku­to­vat jak o téma­tech, kte­rá řeší­te vy v seni­o­rá­tech, tak o těch, kte­rá řeší­me my v COMu a rádi bychom na ně sly­še­li váš názor.

Pora­da mlá­de­že je urče­na pře­de­vším čle­nům SOMů, ale zvá­ni jsou všich­ni aktiv­ní mlá­dež­ní­ci. Pře­dej­te tuto pozván­ku kaž­dé­mu, kdo by o to mohl mít zájem.

Při­hla­šuj­te se do 21. 2. 2020 na https://prihlasky.e‑cirkev.cz/akce/199-porada-mladeze

Naposledy upravil/a Dominik Bláha, 12. února 2020.