Ani koro­na neza­sta­vi­la mlá­dež­nic­kou čin­nost, jen ji pře­su­nu­la do onli­ne pro­stře­dí.

V násle­du­jí­cím člán­ku najde­te všech­ny důle­ži­té infor­ma­ce o jed­not­li­vých SOMech.
V pří­pa­dě absen­ce nebo chyb­ných infor­ma­cí se, pro­sím, obrať­te na kubicko@e‑cirkev.cz.

Praž­ský SOM

Onli­ne mlá­de­že mají téměř kaž­dý všed­ní den, přes­né infor­ma­ce nalez­ne­te na jejich face­boo­ku.

Jiho­čes­ký SOM

Pra­vi­del­ně se schá­zí Čes­ko­bu­dě­jo­vic­ká mlá­dež (kaž­dé pon­dě­lí) a vzni­ka­jí akce celé­ho SOMu, více na webu.

Morav­sko­slez­ský SOM

Onli­ne setká­ní pro­bí­há kaž­dý pátek od 18:00 na Zoo­mu. Více infor­ma­cí najde­te na jejich face­boo­ku.

Chru­dim­ský SOM

Chru­dim­ský SOM plá­nu­je onli­ne setká­ní na lis­to­pad i pro­si­nec 2020, podrob­něj­ší info budou posí­lat mai­lem nebo jej najde­te na jejich face­boo­ku a instagra­mu.

Horác­ký SOM

Pra­vi­del­né setká­vá­ní mlá­de­že pro­bí­há z Hor­ní Krupé kaž­dou sobo­tu od 19:00 na Zoo­mu.

Poděbrad­ský SOM

Pra­vi­del­né setká­vá­ní Poděbrad­ské mlá­de­že, více infor­ma­cí na emai­lu: martin.fer@evangnet.cz. Dal­ší boho­služ­by pro­bí­ha­jí v Nym­bur­ku kaž­dý pátek od 18.00. Více infor­ma­cí na mai­lu: katerina.roskovcova@evangnet.cz

SOm orga­ni­zu­je naho­di­lé mlá­dež­nic­ké veče­ry, více infor­ma­cí o nich nalez­ne­te na face­boo­ku.

Výcho­do­mo­rav­ský SOM

27. 11. orga­ni­zu­jí onli­ne mlá­dež, více info zde. O dal­ších akcích budou infor­mo­vat na webu a face­boo­ku.

Naposledy upravil/a Petr Kubíčko, 23. listopadu 2020.