Nový web mládeže a co bude dál

Milí mlá­dež­ní­ci, čle­no­vé církve a dal­ší náhod­ní návštěv­ni­ci, jmé­nem Celo­cír­kev­ní­ho odbo­ru mlá­de­že vás vítám na nových webo­vých strán­kách evan­ge­lic­ké mlá­de­že. Zají­má-li vás, jak web vzni­kal, co s ním bude dál a jak bys­te se moh­li pří­pad­ně zapo­jit, čtě­te dál.

Pochmurné začátky

Úva­hy nad novým webem mlá­de­že tu byly odjak­ži­va, co si jen comá­ci, sou­čas­ní i býva­lí, pama­tu­jí. Prv­ní poku­sy spa­da­jí do obdo­bí tak dáv­né­ho, že kdy­by se z té doby docho­va­ly něja­ké pozůstat­ky, byly by pro teo­rii kre­a­ci­o­nis­mu podob­ně pro­ble­ma­tic­ké jako kos­ti dino­sau­rů. S uplý­va­jí­cím časem zís­kal nový web mlá­de­že v COMu repu­ta­ci pro­kle­té­ho pro­jek­tu.

K prv­ním znám­kám oži­ve­ní došlo až se zvo­le­ním Tobí­ka na pozi­ci náhrad­ní­ka, kte­rý se do pro­jek­tu vrhl s nad­še­ním a úmys­lem být uži­teč­ný (to bylo na jaře 2018).

Spo­lu s Domi­ni­kem vytvo­ři­li sil­ný tým, kte­rý po apli­ko­va­ní nej­no­věj­ších metod ana­lý­zy a uži­va­tel­ské­ho výzku­mu došel k výcho­zí­mu zadá­ní pro nový web mlá­de­že: Nový web má pri­már­ně odpo­ví­dat na otáz­ku, kdy bude příští sjezd.

Hledáme grafika

K prvot­ním úspě­chům pat­ři­la gran­to­vá žádost na pod­po­ru mlá­de­že, což umož­ni­lo Domi­ni­ko­vi a Tobí­ko­vi out­sour­co­vat nej­slab­ší člá­nek svých doved­nos­tí a najít si exter­ní­ho gra­fi­ka, kte­rý by jim pomohl vtisk­nout webu oso­bi­tou tvář.

Hle­dá­me gra­fi­ka pro web mlá­de­že

Takhle po sérii vyčer­pá­va­jí­cích poho­vo­rů našli Eliš­ku, kte­rá je nadchla svým entusi­as­mem a vel­ký­mi ambi­ce­mi. Bohu­žel entusi­as­mus i ambi­ce brzy nara­zi­ly a pod­leh­ly mili­o­nu chvi­lek lás­ky (kdo z nás by nepod­lehl), a byť se k nastá­lé situ­a­ci Eliš­ka posta­vi­la čelem, neda­lo se nic dělat.

Naštěs­tí opa­ko­va­né volá­ní vysly­šel Kuba, jehož ori­gi­nál­ní tvor­bu si mož­ná pama­tu­je­te z fil­mů jako Návrat do ráje, Tře­tí holu­bi­ce či Teo­ca­ching.

Největší výzva: evangelické plakáty

Byť to může znít pře­kva­pi­vě, jed­no z nej­čas­těj­ších témat nad novou podo­bou webu byly pla­ká­ty na evan­ge­lic­ké akce, resp. kon­krét­ně­ji, jakým způ­so­bem zob­ra­zit nad­chá­ze­jí­cí akce včet­ně pla­ká­tů. Tak jako na Spo­ti­fy máte strán­ku s vaši­mi oblí­be­ný­mi alby, tak na webu jsme chtě­li mít strán­ku s nad­chá­ze­jí­cí­mi akce­mi.

Nicmé­ně, s ilu­stra­ce­mi alb se to má tak, že:

 1. Jsou pra­vi­del­ná, tj. čtver­co­vá.
 2. Jsou vět­ši­nou vizu­ál­ně kva­lit­ní (rozu­měj hezká).

Bohu­žel ani jed­no nelze tvr­dit pro běž­ný evan­ge­lic­ký pla­kát, kte­rý není ani pra­vi­del­ný, ani hez­ký.

Mož­ných řeše­ní bylo pro­brá­no mno­ho. Na jed­né stra­ně padl návrh pre­fe­ro­vat este­ti­ku a pla­ká­ty radě­ji nezob­ra­zo­vat vůbec, na dru­hé stra­ně někte­ří odváž­liv­ci navr­ho­va­li akcep­to­vat sami sebe, jací jsme, a nezob­ra­zo­vat nic než pla­ká­ty. Jak jsme to nako­nec vyře­ši­li, se může­te pře­svěd­čit sami.

Designo­vé „stu­die“

Programujeme během koronakrize

Počát­kem letoš­ní­ho roku se prá­ce koneč­ně roz­běh­ly napl­no, byť ne pří­liš výraz­ným tem­pem. Tobík při­šel na to, že co víc mlu­ví než pro­gra­mu­je, tak lehce vyšel ze cvi­ku. Nemluvě o tom, že už je to něja­ký ten pátek, kdy napo­sle­dy dělal webo­vé strán­ky. Zatím­co někte­ré změ­ny ve webo­vém prů­mys­lu byly ryze pozi­tiv­ní (např. Inter­net Explo­rer prak­tic­ky nee­xis­tu­je), jiné už tolik ne (např. jeho oblí­be­ný redakč­ní sys­tém kom­plet­ně pře­vza­li Ruso­vé).

Z toho­to pohle­du měl Covid-19 na vývoj webu pozi­tiv­ní dopad, pro­to­že jen díky karan­té­ně dostal Tobík dosta­tek času dohá­nět po víken­dech své nedo­stat­ky v doved­nos­tech. Jiný­mi slo­vy, bez celo­svě­to­vé pan­de­mie bys­te v tuto chví­li prav­dě­po­dob­ně tyto řád­ky nečet­li.

Tobík pra­cu­je na webu mlá­de­že během koro­na­kri­ze, při­bliž­ně prv­ní polo­vi­na 21. sto­le­tí n.l.

Co bude s webem dál

Nyní je již jas­né, že sna­ha dospě­la do zdár­né­ho kon­ce. Nicmé­ně v tuto chví­li web není pří­liš boha­tý a plní jen nej­zá­klad­něj­ší funk­ce, kte­ré jsme si sta­no­vi­li na začát­ku (uka­zu­je, kdy bude příští sjezd, a něco málo navíc).

Web je cíle­ný pri­már­ně dovnitř do církve, byť těch pár tex­tů, co tu máme, by mělo ale­spoň lehce při­blí­žit náhod­ný kolemjdou­cím, kdo jsme a co dělá­me.

Přes­to má web znač­ný poten­ci­ál. Posuď­te sami naše nápa­dy, kte­ré vypadly z mno­ha prů­běž­ných dis­ku­zí:

 • Rádi bychom roz­ší­ři­li infor­ma­ce o SOMech, kte­ré jsou v tuto chví­li vel­mi ome­ze­né. A pro­to­že cen­t­rál­ně spra­vo­vat něco tako­vé­ho po del­ší dobu by bylo prak­tic­ky neu­dr­ži­tel­né, rádi bychom dali k webu pří­stup pří­mo samot­ným SOMům.
 • Chtě­li bychom nabíd­nout mlá­dež­ní­kům pře­hled úpl­ně všech mlá­dež­nic­kých akcí, kte­ré se kona­jí po církvi, nejen těch celo­cír­kev­ních, ve kte­rých má prs­ty COM. Prak­tic­ky by to zna­me­na­lo sbí­rat data z Face­boo­ku a růz­ných kalen­dá­řů napříč SOMy.
 • Spous­ta akcí se koná kaž­do­roč­ně (např. pří­mo sjezd či big­bí­to­vý kurz a kemp), ale chy­bí jim něja­ká trva­lá webo­vé pre­zen­ta­ce se stá­lý­mi infor­ma­ce­mi (jako kdo je za akci zod­po­věd­ný). Ten­to web by to mís­to mohl nabíd­nout.
 • Ne všich­ni jsou pří­tomni na soci­ál­ních sítích. I pro ty by tu měl být web a nabíd­nout jim infor­ma­ce ze svě­ta mlá­de­že tro­chu jinou ces­tou (např. mai­lo­vý news­let­ter).
 • Web by mohl slou­žit mlá­de­ži jako zdroj mate­ri­á­lů a zku­še­nos­tí, např. k pří­pra­vě bib­lic­kých pro­gra­mů, akcí a her.
 • Web by mohl v mno­hem vět­ší míře pomá­hat novým čle­nům se zori­en­to­vat ve spe­ci­fic­kém evan­ge­lic­kém pro­stře­dí („slov­ní­ček evan­ge­lic­kých poj­mů“). Cílit by mohl i na mla­dé křes­ťa­ny z jiných církví, kte­ří hle­da­jí nové spo­le­čen­ství.

A kdy se budou všech­ny tyto nápa­dy rea­li­zo­vat? Inu, to je otáz­ka i pro vás…

Pojďte se zapojit!

Pokud Tě nápa­dy zau­ja­ly a máš chuť při­lo­žit ruku k dílu, tak se ozvi a my Tě rádi uví­tá­me.

 • Hle­dá­me něko­ho, kdo by nám pomohl web roz­ví­jet po tech­nic­ké strán­ce (a pří­pad­ně ho i jed­nou pod sebe pře­vzal). Web běží na Wor­d­Pres­su a Net­te, tj. klí­čo­vá tech­no­lo­gie je PHP (pak je tu tro­chu JavaScrip­tu a sty­lů). Zdro­jo­vé kódy jsou hos­to­va­né na GitHu­bu.
 • Hle­dá­me něko­ho, kdo by nám pomohl s obsa­hem, tedy koho­ko­liv, kdo má nápad, jak obsah webu roz­ší­řit, a záro­veň chuť i čas potřeb­né infor­ma­ce sesbí­rat, sepsat a pak udr­žo­vat.

Kde hlásit chyby

Pokud nalez­ne­te obsa­ho­vou či tech­nic­kou chy­bu, bude­me rádi, když ji nahlá­sí­te. Může­te pou­žít náš kon­takt či chy­bu repor­to­vat pří­mo na GitHu­bu.

Poděkování

Na závěr bych rád podě­ko­val všem, kdo se do tvor­by webu zapo­ji­li. Kon­krét­ně:

 • Domi­ni­ko­vi, za dlou­ho­do­bou pod­po­ru a pří­val nápa­dů,
 • Eliš­ce, za něko­lik pří­jem­ných vymýš­le­cích schůzek,
 • Kubo­vi, za úžas­né kresbič­ky a trpě­li­vost při neu­stá­lém pře­dě­lá­vá­ní návrhů,
 • Zuzan­ce, že to se mnou pře­ži­la,
 • a všem comá­kům, kte­ří byli zapo­je­ni do tvor­by tex­tů a kte­ří posky­to­va­li cen­nou zpět­nou vazbu.

Za COM,
Tobi­áš Poto­ček

Naposledy upravil/a Tobiáš Potoček, 28. června 2020.