Letoš­ní 31. Sjezd (nejen) evan­ge­lic­ké mlá­de­že se usku­teč­nil posled­ní víkend v září. Po tři­cá­tém roč­ní­ku, kte­rý se měl konat ve Vsetí­ně, ale kvů­li epi­de­mii koro­na­vi­ru byl pře­su­nut do onli­ne pro­stře­dí, se přes čty­ři sta účast­ní­ků setka­lo v Tábo­ře.

Sjezd (nejen) evan­ge­lic­ké mlá­de­že 2021 v Tábo­ře
Foto: Fran­ti­šek Plzák

V hote­lu Pal­cát, pojme­no­va­ném pod­le plas­ti­ky stře­do­vě­ké zbra­ně, kte­rá se nachá­zí před budo­vou, ale je zce­la zakry­tá rekla­mou, zahá­jil tří­den­ní pro­gram tábor­ský farář Chris­tof Lan­ge. Na něj poté navá­za­lo hned šest řeč­ní­ků, kte­ří měli 6 minut a 40 vte­řin na pro­mít­nu­tí 20 obráz­ků a za jejich pomo­ci se poslu­cha­če poku­si­li inspi­ro­vat, jak dělat ze svě­ta lep­ší mís­to. Páteč­ní pro­gram poté kon­cer­tem zavr­ši­la rom­ská kape­la Ter­ne Čha­ve, kte­rá svým tzv. Rom’­n’Rollem napros­to strh­la hlav­ní sjez­do­vý sál a muzi­kan­ti pak muse­li při­dat něko­lik pís­ní, než je nad­še­ný dav pro­pus­til do šaten.

Sobot­ní ráno po zahá­je­ní a zti­še­ní pat­ři­lo před­náš­ce páro­vé­ho psy­cho­te­ra­pe­u­ta Pav­la Rata­je, kte­rý popi­so­val sou­vztaž­nost lás­ky a sebe­po­zná­ní. Poté se již účast­ní­ci roz­dě­li­li pod­le vlast­ních pre­fe­ren­cí, a zatím­co jed­něm radil David Hájek z ini­ci­a­ti­vy Zachraň jíd­lo, jak co nejmé­ně plýtvat potra­vi­na­mi, jiní se zapo­ji­li do akus­tic­ké či instru­men­tál­ní díl­ny, v hlav­ním sále vyslech­li osob­ní zku­še­nost s při­jí­má­ním coming outu ane­bo vyu­ži­li krás­né­ho poča­sí a vyra­zi­li na his­to­ric­kou pro­cház­ku po Tábo­ře.

Před­náš­ka páro­vé­ho tera­pe­u­ta Pav­la Rata­je
Foto: Fran­ti­šek Plzák

Odpo­led­ne nabíd­lo ješ­tě roz­ma­ni­těj­ší mož­nos­ti trá­ve­ní času, jeli­kož před­náš­ky dopl­ni­la i přá­tel­ská spor­tov­ní utká­ní, před­sta­ve­ní Čáslav­ské fil­mo­vě-diva­del­ní sku­pi­ny nebo autor­ské čte­ní Pas­to­ral Bro­thers z jejich při­pra­vo­va­né kni­hy. V kon­struk­ti­vis­tic­kém kos­te­le Církve čes­ko­slo­ven­ské husit­ské pak své myš­len­ko­vé kon­struk­ce a impro­vi­zač­ní doved­nos­ti před­ve­dl Ana­tol Sva­hi­lec – výrazná posta­va čes­ké slam poet­ry.

Po nabi­tém odpo­led­ni posled­ní sjez­do­vý večer odleh­či­la talkshow Kon­stan­ti­na Suli­men­ka, kte­rý do pohov­ky pro hos­ty usa­dil nově zvo­le­né­ho synod­ní­ho seni­o­ra Pav­la Pokor­né­ho a ved­le něj pak již zmí­ně­né­ho mis­tra ČR ve slam poet­ry Ana­to­la Sva­hil­ce. Tím ale pro­gram neskon­čil – před tra­dič­ním slo­so­vá­ní o ceny, kte­ré Dia­ko­nii Rol­nič­ka vynes­lo 25 804 korun, sál potles­kem podě­ko­val za orga­ni­za­ci Sjez­du a všech­nu dal­ší prá­ci odchá­ze­jí­cím a také nově zvo­le­ným zástup­cům Celo­cír­kev­ní­ho odbo­ru mlá­de­že (COM). Poté už pódi­um ovlád­li Šimon, Jona­tan, Jonáš a Miku­láš Kelle­ro­vi a jejich rocko­vá kape­la Oops.

Ana­tol Sva­hi­lec a Pavel Pokor­ný hos­ty Kon­stan­ti­na Suli­men­ka
Foto: Fran­ti­šek Plzák

V nedě­li pak čes­kob­ra­trští fará­ři David Nečil a Daniel Fre­i­tinger spo­lu s míst­ní husit­skou farář­kou Kami­lou Mag­da­le­nou Luka­so­vou při­pra­vi­li boho­služ­by s vys­lu­ho­vá­ním Veče­ře Páně. Kázá­ní, kte­ré bylo ve sku­teč­nos­ti tříak­to­vým před­sta­ve­ním o Gede­ó­no­vě reduk­ci své vlast­ní armá­dy a podo­ben­ství o roz­sé­va­či, bylo díky herec­kým výko­nům obou fará­řů vel­mi dyna­mic­ké. Kva­li­ta­tiv­ně poza­du ale nezů­sta­li ani muzi­kan­ti a zpě­vá­ci pod vede­ním Ale­ny Jelín­ko­vé, kte­ří boho­služ­by vyšper­ko­va­li hudeb­ním dopro­vo­dem.

Je tře­ba kon­sta­to­vat, že se akce nad­mí­ru poved­la, a že vyje­vi­la skvě­lé orga­ni­zač­ní schop­nos­ti čle­nů COMu a zaměst­nan­ců odbo­ru mlá­de­že Ústřed­ní cír­kev­ní kan­ce­lá­ře ČCE, kte­ří se spo­lu s množ­stvím dob­ro­vol­ní­ků doká­za­li vypo­řá­dat s nejis­tou dobou. Dou­fej­me, že příští Sjezd (nejen) evan­ge­lic­ké mlá­de­že, kte­rý se usku­teč­ní na pod­zim 2022 v Ost­ra­vě, bude již bez pro­tie­pi­de­mic­kých opat­ře­ní, zato s obdob­nou rados­tí ze setká­vá­ní se s vrs­tev­ní­ky.

Hudeb­ní dopro­vod závě­reč­ných boho­slu­žeb vede­ný Ale­nou Jelín­ko­vou
Foto: Fran­ti­šek Plzák

Text: Tomáš Ben­ja­min Voj­tí­šek; foto: Fran­ti­šek Plzák

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 7. října 2021.