Čes­kob­ra­tr­ská cír­kev evan­ge­lic­ká vyhla­šu­je prv­ní roč­ník stu­dent­ské lite­rár­ní sou­tě­že na lid­sko­práv­ní téma.

Úsi­lí o obha­jo­bu lid­ských práv pat­ří k zásad­ním úko­lům církve ve spo­leč­nos­ti. Evan­ge­lic­ká cír­kev již něko­lik let pořá­dá akci Dává­me hlas poni­žo­va­ným. Jejím smys­lem je veřej­ně při­po­me­nout, že lidé na mno­ha mís­tech svě­ta či v růz­ných soci­ál­ních sku­pi­nách zaží­va­jí útlak kvů­li své víře, pře­svěd­če­ní nebo svě­to­ná­zo­ru. Dal­ší roč­ník této ini­ci­a­ti­vy jsme se roz­hod­li roz­ší­řit o dopro­vod­ný pro­gram: stu­dent­skou lite­rár­ní sou­těž, kte­rou tím­to vyhla­šu­je­me.

Nad sou­tě­ží pře­vzal zášti­tu před­se­da Sená­tu Par­la­men­tu Čes­ké repub­li­ky pan Miloš Vystr­čil.

Pravidla

  • Esej na téma „Nejsem rasis­ta, ale…“
  • Elek­tro­nic­ky, roz­sah max. 10.000 zna­ků včet­ně mezer, v češ­ti­ně.
  • Kaž­dý sou­tě­ží­cí může dodat pou­ze jed­nu prá­ci.
  • Sou­těž vyhla­šu­je­me ve dvou kate­go­ri­ích: I. kate­go­rie (12 – 15 let), II. kate­go­rie (16 – 20 let). 
  • Došlé prá­ce ohod­no­tí odbor­ná poro­ta, jejíž slo­že­ní bude zve­řej­ně­no v led­nu 2022.
  • Tři vítěz­ná mís­ta v kaž­dé z kate­go­rií ohod­no­tí­me finanč­ní odmě­nou (prv­ní mís­to 5.000 Kč, dru­hé mís­to 3.000 Kč, tře­tí mís­to 2.000 Kč).
  • Vítě­zo­vé budou slav­nost­ně vyhlá­še­ni 17. břez­na 2022 v Sená­tu u pří­le­ži­tos­ti Mezi­ná­rod­ní­ho dne boje pro­ti rasis­mu. 
  • Při­hláš­ka spo­lu s pří­lo­ha­mi se podá­vá elek­tro­nic­ky na této strán­ce nej­poz­dě­ji do 18.2.2022.

Text byl pře­vzat z ofi­ci­ál­ních strá­nek sou­tě­že e‑cirkev.cz/soutez.

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 4. ledna 2022.