“Nepřá­tel se nele­kej­me, na množ­ství nehleď­me” hlá­sá název letoš­ní­ho sjez­du a vyzý­vá mlá­dež­ní­ky ze všech kou­tů repub­li­ky, aby se o víken­du od 24. do 26. září 2021 dosta­vi­li do Tábo­ra.

Foto: Fran­ti­šek Plzák (Sjezd mlá­de­že 2019 v Novém Měs­tě na Mora­vě; zdroj: https://asdfasdfasdf.rajce.idnes.cz/Sjezd_2019/1412015566)

Tábor­ský Hotel Pal­cát se poma­lu ale jis­tě chys­tá na nápor nezvyk­lých návštěv­ní­ků. Oblek, pra­cov­ní kufřík nebo objed­náv­ky těch nej­vět­ších deli­ka­tes se však konat nebu­dou. Mís­to toho se do foyer nahr­nou mla­dí lidé s bato­hy, kte­ří se při­je­li setkat se svý­mi kama­rá­dy z dale­ka. 

Kro­mě setká­ní je pro sjezd typic­ký i pro­gram. Ten je kaž­do­roč­ně pes­t­rý! Od před­ná­šek a worksho­pů, přes diva­dla a kon­cer­ty až po závě­reč­né boho­služ­by. Hlav­ní sjez­do­vou před­náš­ku letos obsta­rá vzta­ho­vý tera­peut Pavel Rataj, kte­rý bude hovo­řit o lás­ce a part­ner­ství jako ces­tě k sebe­po­zná­ní. Dal­ší před­náš­ky pove­dou pře­de­vším teo­lo­go­vé: Pavel Hošek, Petr Slá­ma či Fran­ti­šek Štěch.

Sjezd však není jen pro inte­lek­tu­á­ly a teo­lo­gic­ké nad­šen­ce. Pro­to se letos orga­ni­zá­to­ři roz­hod­li dát vět­ší důraz na kul­tur­ní a dopro­vod­ný pro­gram. Účast­ní­ci se tak mohou těšit na večer­ní kon­cer­ty kapel Ter­ne Čha­ve a Oops, ale i na váž­nou hud­bu v podá­ní Dana Juna a Ondře­je Jis­kry. Zábav­né vstu­py zajis­tí také “sla­m­mer” Ana­tol Sva­hi­lec, či farář­ské duo Jaro­slav Pechar a Miku­láš Vymět­al se svým lout­ko­vým diva­dlem Jero­ným Praž­ský.

Dopro­vod­ný pro­gram nabíd­ne vyzkou­še­né kla­si­ky jako jsou P.U.B. (Pose­ze­ní U Bub­lin), čajov­na, kavár­na praž­ské­ho SOMu, pro­cház­ka měs­tem, spor­to­vá­ní nebo fair-tra­de obchů­dek. Ale i novin­ky v podo­bě swa­pu oble­če­ní, úni­ko­vé hry a foto­kout­ku. 

Důle­ži­tou sou­čás­tí sjez­du je samo­zřej­mě duchov­ní vyži­tí. Vrcho­lem udá­los­ti jsou neděl­ní boho­služ­by, kte­ré býva­jí krás­ným zakon­če­ním celé akce. V prů­bě­hu sjez­du nás však čeka­jí různá zti­še­ní, ran­ní chvá­ly, večer­ní Tai­zé mod­lit­by, Pro­stor ticha a novin­ka Duchov­ní lavič­ka. Jed­ná se o mož­nost spo­jit se s fará­řem na tele­fo­nu a domlu­vit si s ním v prů­bě­hu víken­du schůzku. K dis­po­zi­ci budou farář­ka Mar­ta Žid­ko­vá a farář Jeník Lavic­ký.

Veš­ke­ré infor­ma­ce a detail­ní ano­ta­ce jed­not­li­vých pro­gra­mů nalez­ne­te na webo­vých strán­kách www.sjezd2021.cz a na Face­boo­ko­vé udá­los­ti.

Ale hlav­ně se na sjezd neza­po­meň­te do 9. 9. 2021 při­hlá­sit na tom­to odka­zu!

Tak na vidě­nou v Tábo­ře.
(Ne)přátel se nele­kej­me, na množ­ství nehleď­me!

Logo sjez­du 2021
Autor: Voj­těch Jano­šík

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 6. září 2021.