Upozornění: Tento příspěvek je starý a pochází ještě z původního webu mládeže. Většina obrázků a odkazů pravděpodobně už nebude fungovat.

MIlí přá­te­lé,

chce­te potkat nové tvá­ře z růz­ných kou­tů Evro­py a USA? Zajez­dit si na kanoi,  vylézt na Sněž­ku z Pol­ské stra­ny nebo navští­vit vodo­pá­dy? Máte jedi­neč­nou mož­nost se účast­nit 6‑denního Mezi­ná­rod­ní­ho kem­pu mlá­de­že, kte­ré se usku­teč­ní v Kar­pa­c­zi, 4.–9. 8. 2019.

Hlas­te se na https://prihlasky.srcce.cz/akce/220-mezinarodni-kemp-mladeze

v3-msm-karpacz2019.indd

Naposledy upravil/a Tobiáš Potoček, 27. května 2019.