Upozornění: Tento příspěvek je starý a pochází ještě z původního webu mládeže. Většina obrázků a odkazů pravděpodobně už nebude fungovat.
Medializace Bible

Kurs je určen pro mlá­dež do 18 let, star­ší se mohou při­po­jit, pokud budou dodr­žo­vat pod­mín­ky akce (no sex, dru­gs, alko­hol).

9.–16.2013 Kurs mlad­ší mlá­de­že. Vede Lukáš Pešout, farář v Tele­cím s pro­gra­mem Medi­a­li­za­ce Bib­le: Sta­čí Bib­le tem­pu sou­čas­né­ho živo­ta? Lze bib­lic­ké pří­běhy zpo­pu­la­ri­zo­vat? A nezku­sí­me to my?
Dru­hým lek­to­rem je Jakub Mar­ti­nů, SEM konzultant/specialista na Goo­gle adwords: Jak a kde se rodí zprá­vy? Proč nee­xis­tu­jí objek­tiv­ní média? Jak se dělá rekla­ma? Sud­nej­te si růžo­vé brý­le a staň­te se na chví­li tvůr­ci médií.
Cena za celou akci od sobo­ty do sobo­ty pou­hých 1800,-, při při­hlá­še­ní do 10.ledna sle­va 200,-. V ceně je zahr­nu­to uby­to­vá­ní, stra­va i pro­gram.
Při­hláš­ky na http://prihlasky.evangnet.cz/ od kon­ce lis­to­pa­du. Na face­boo­ku najde­te kurs zde.

Pro sou­ro­ze­nec­kou sle­vu kon­tak­tuj­te oddě­le­ní mlá­de­že: mladez@e‑cirkev.cz.

Naposledy upravil/a Tobiáš Potoček, 1. ledna 2013.