Upozornění: Tento příspěvek je starý a pochází ještě z původního webu mládeže. Většina obrázků a odkazů pravděpodobně už nebude fungovat.

Milí přá­te­lé,

ÚCK ČCE vyhla­šu­je vybě­ro­vé říze­ní na vedou­cí­ho oddě­le­ní mlá­de­že.

Důle­ži­té infor­ma­ce o pozi­ci a poža­dav­cích si pře­čtě­te viz níže nebo zde v sou­bo­ru pdf: inzerát_vedoucí_OM_2019

Živo­to­pis s moti­vač­ním dopi­sem posí­lej­te na e‑mail: markova@e‑cirkev.cz Ter­mín uza­vře­ní při­hlá­šek je 6. 9. 2019

 

inzerát_vedoucí_OM_2019

Naposledy upravil/a Tobiáš Potoček, 5. srpna 2019.