Před­vá­noč­ní dárek pro všech­ny! Máme prv­ní ofi­ci­ál­ní fot­ky ze Sjez­du (nejen) evan­ge­lic­ké mlá­de­že 2021 v Tábo­ře. Veli­ký dík pat­ří skvě­lé­mu foto­gra­fo­vi Fran­tiš­ku Plzá­ko­vi. Celou gale­rii si může­te pro­hléd­nout na Goo­gle dis­ku (vyš­ší kva­li­ta, hor­ší pro­hlí­že­ní), nebo na Raj­če­ti (lep­ší pro­hlí­že­ní, men­ší kva­li­ta).

Až načer­pá­te sjez­do­vou atmo­sfé­ru, neza­po­meň­te si zapsat do diá­řů datum příští­ho sjez­du. Ten se bude konat v Ost­ra­vě od 23. do 25. září 2022.

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 13. prosince 2021.