V břez­nu a dub­nu pro­běh­ly dvě akce, kte­ré jsme na Oddě­le­ní mlá­de­že s COMem při­pra­vo­va­li. Chtě­li bychom Vám o nich pore­fe­ro­vat a pood­krýt, co nás čeká dále. Sou­hlas? Tak čtě­te :)

Pora­da mlá­de­že ve vel­kém onli­ne sty­lu

Zhru­ba v polo­vi­ně břez­na pro­běh­la celo­cír­kev­ní Pora­da mlá­de­že. Byla to prv­ní akce, na kte­ré jsme se jako nové OMko s COMem podí­le­li. A nejen pro­to jsme si na Pora­dě dali oprav­du zále­žet! Vli­vem situ­a­ce pro­běh­la tato akce onli­ne, ale pod­le reak­cí účast­ní­ků bylo snad všem i na zoo­mu dob­ře a poda­ři­lo se jim nasát atmo­sfé­ru mlá­dež­nic­ké fajn akce. Celou akci odstar­to­va­la… Danie­la Písa­řo­vi­co­vá!!! Tuhle taš­ka­ři­ci vymys­le­la šéf­re­dak­tor­ka Čes­ké­ho bra­t­ra a mode­rá­tor­ka celé Pora­dy Adéla Roz­bo­ři­lo­vá, kte­rá domlu­vi­la se svou de fac­to kole­gy­ní, aby nám na začá­tek nachys­ta­la vtip­ný video­pozdrav, kte­rý vět­ši­nu účast­ní­ků mile pře­kva­pil. Dále už jsme jeli na vlně sezna­mo­vá­ní. A to nejen účast­ní­ků mezi sebou, ale také sezna­mo­vá­ní mlá­dež­ní­ků s důle­ži­tý­mi zkrat­ka­mi, kte­ré je v mlá­dež­nic­kém živo­tě pot­ka­jí – COM, OM a ETF. Po tom­to pro­gra­mu šli někte­ří spát, jiní se nao­pak spán­ku vyhý­ba­li ješ­tě něko­lik hodin a trá­vi­li čas v “hos­po­dách” – roo­mech na zoo­mu, kde se v men­ších sku­pin­kách věno­va­li váž­ným i neváž­ným téma­tům. 

V sobo­tu ráno jsme se sešli a zti­ši­li při ran­ním zamyš­le­ní a mod­lit­bě. Poté nás Saša Jaco­bea pro­ved­la téma­tem Zbož­nost v době koro­ny, kte­ré je pro nás všech­ny v této době aktu­ál­ní. Násle­do­val blok worksho­pů. Ten prv­ní se týkal udr­ži­tel­nos­ti a pro­bí­hal pod tak­tov­kou Stře­dis­ka huma­ni­tár­ní a roz­vo­jo­vé spo­lu­prá­ce Dia­ko­nie ČCE. V dal­ším worksho­pu se účast­ní­ci zamýš­le­li spo­leč­ně s lek­tor­kou a super­vi­zor­kou Petrou Micha­lo­vou o moti­va­ci pro prá­ci v církvi. Posled­ní workshop byl určen před­se­dům SOMů, kte­ří se na něm uči­li apli­ko­val meto­du SCARF na svůj SOM. Po worksho­pech jsme si udě­la­li obě­do­vou pau­zu a po ní voli­li nový COM a zástup­ce mlá­de­že na synod. Vol­by jsme zvlád­li rych­le (někte­ré věci jsou v onli­nu super!) a po nich se spo­leč­ně pomod­li­li, roz­lou­či­li a celou akci zakon­či­li. Nové COMá­ky vám od té doby postup­ně před­sta­vu­je­me na našem instagra­mu. Jest­li vás zají­má, jak celé vol­by pro­bí­ha­li, kouk­ně­te se na zápis z voleb. Může­te si také pře­číst člá­nek o Pora­dě, kte­rý vyšel v Čes­kém brat­ru.

Workshop o pří­pra­vě akcí a kyti­ce tuli­pá­nů k tomu

Dal­ší akcí, kte­rá nedáv­no pro­běh­la, je workshop Jak při­pra­vit dobrou onli­ne akci. Tuto akci jsme měli v hla­vě už dlou­ho, ale ter­mín vyšel až na dru­hou půl­ku dub­na, kdy už mno­hé SOMy plá­nu­jí své let­ní offli­ne akce. Přes­to nemů­že­me říct, že bychom při­šli s kříž­kem po funuse! Téměř všech­ny infor­ma­ce, kte­ré během worksho­pu zazně­ly, jsou totiž apli­ko­va­tel­né do onli­ne i offli­ne pro­stře­dí. Workshop pro nás při­pra­vil Petr Suchá­ček, lek­tor, kte­rý se zabý­vá pra­cí se sku­pi­nou, komu­ni­ka­cí a taky pří­pra­vou akcí. A je to veli­ký pro­fík! Během akce se účast­ní­ci z počát­ku hod­ně nasmá­li, pozna­li se navzá­jem a zjis­ti­li, že je mezi nimi hod­ně těch, kte­ří mají rádi tuli­pá­ny. Potom se vrh­li do pro­bí­rá­ní důle­ži­tých věcí, na kte­ré musí orga­ni­zá­tor mys­let před rea­li­za­cí akce a během ní. 

Jsme rádi za pozi­tiv­ní ohla­sy, kte­ré na tyto akti­vi­ty máme i za kon­struk­tiv­ní poznám­ky a tipy pro příš­tě. Moc nás těší chys­tat pro vás akce! Pokud bys­te měli tip na něja­ké téma, o kte­rém bychom měli pro SOMy uspo­řá­dat workshop, sem s tím! 

Sjezd se blí­ží (a bude­me vám to od teď furt při­po­mí­nat)

Čím víc se blí­ží sjezd, tím ply­ne čas rych­le­ji. A prá­vě pro­to se teď sna­ží­me sou­stře­dit co nej­ví­ce sil do pří­pra­vy Sjez­du (nejen) evan­ge­lic­ké mlá­de­že. Brzy vám už odtaj­ní­me web sjez­du, sjez­do­vé logo a ale­spoň před­běž­ný pro­gram, kte­rý nás čeká. To, co v této chví­li taj­né urči­tě není, je datum a mís­to sjez­du. A my teda dou­fá­me, že máte už ve svých diá­řích a kalen­dá­řích všich­ni napsá­no “24. – 26. září SJEZD v Tábo­ře” a jest­li ne, tak si to tam jdě­te honem zapsat. Může­te si k tomu také pozna­čit, že letoš­ní sjezd má téma “(Ne)přátel se nele­kej­me, na množ­ství nehleď­me”, což je citát Jana Žiž­ky. To se nám to s tím Tábo­rem hez­ky spo­ju­je, že? 

Evan­ge­lic­ký způ­sob léta

Mož­ná máte pocit, že sjezd je dale­ko, vždyť nás čeka­jí dlou­hé dva měsí­ce prázd­nin. Oukej, prázd­ni­ny samo­zřej­mě budou! A během nich se usku­teč­ní také Let­ní kemp mlá­de­že a Big­bí­to­vý kurz, což jsou akce, kte­ré OM zaš­ti­ťu­je. Kemp zaujme všech­ny mla­dé lidi ve věku 14 – 25 let, kte­ří si chtě­jí zku­sit něja­kou novou akti­vi­tu (v podo­bě kur­zů na kem­pu), zažít spous­tu zába­vy a k tomu vše­mu ješ­tě při­ho­dit duchov­ní pro­gra­my a spo­le­čen­ství super mla­dých lidí. Big­bí­ťák zase oslo­ví ty, kte­ří hra­jí na hudeb­ní nástroj nebo zpí­va­jí (na jaké­ko­liv úrov­ni), rádi by se v tom zdo­ko­na­lo­va­li pod vede­ním pro­fi lek­to­rů a potom všich­ni spo­leč­ně muzi­cí­ro­va­li kde­si v Krko­no­ších, na evan­ge­lic­ké ško­le v Křížli­cích. 

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 18. května 2021.