Upozornění: Tento příspěvek je starý a pochází ještě z původního webu mládeže. Většina obrázků a odkazů pravděpodobně už nebude fungovat.
Zim­ní a let­ní kurs pro mlad­ší mlá­dež Jar­ní a let­ní bri­gá­da v Her­lí­ko­vi­cích Big­bí­to­vý kurs Inter­nati­o­nal camp Duchov­ní cvi­če­ní (exer­ci­cie)
Ces­ta do Tai­zé Kemp Sjezd (nejen) evan­ge­lic­ké mlá­de­že Let­ní kurs pro star­ší  mlá­dež  OBECNÉ INFO

 

Zim­ní a let­ní kurs pro mlad­ší mlá­dež

Bylo Vám 14, ale ješ­tě ne 18?
Jste zví­da­ví a chce­te sami či s někým sobě věko­vě blíz­kým vyra­zit na výbor­nou křes­ťan­skou akci, při kte­ré se skvě­le poba­ví­te, něco zají­ma­vé­ho dozví­te a k tomu pro­ži­je­te výbor­ný týden živo­ta?
V tom pří­pa­dě jste jako stvo­ře­ni pro ten­to typ akce. Čeka­jí Vás dvě sou­běž­né před­náš­ko­vé řady – jed­na se bude týkat něja­ké­ho bib­lic­ké­ho téma­tu, dru­há téma­tu spo­le­čen­ské­ho (his­to­rie, vzta­hy, lite­ra­tu­ra, hud­ba…). K tomu pak dis­ku­se nad pro­bí­ra­ný­mi téma­ty
Nádav­kem k tomu vše­mu i něja­ké to spor­to­vá­ní pod­le toho, kdy a kde akce pro­bí­há, výle­ty po oko­lí, hry, zpí­vá­ní, pro­mí­tá­ní fil­mů, zába­va… Těž­ko před­jí­mat všech­no, co Vás potká, ale jed­no může­me zaru­čit doce­la jis­tě: nudit se nebu­de­te!
Kurs pro mlad­ší mlá­dež v sobě spo­ju­je dvě vel­ká plus: je to akce, na kte­rou se Vás rodi­če nebu­dou bát pus­tit, a při­tom sto­jí zato!

P.S. Jestli­že jste ochot­ni při­stou­pit na „pra­vi­dla hry“ („no sex, dru­gs & alko­hol“), je mož­no udě­lat výjim­ku a vzít i účast­ní­ky o troš­ku (ne o moc) star­ší.

 

••••♥••••

 Duchov­ní cvi­če­ní čili exer­ci­cie

Co že to jsou exer­ci­cie? To, co může zavá­nět „echt kato­lic­kým vyná­le­zem“ (pří­pad­ně
podob­ně zně­jí­cím exor­cis­mem) je vlast­ně nijak kom­pli­ko­va­nou pra­xí pro kaž­dé­ho křes­ťa­na. Zce­la
názor­ně: V Kolín­ském kláš­te­ře – za týden jsme se (ten­to­krát „prv­ní týden“ – cel­ko­vě se exer­ci­cie dělí do čtyř týd­nů) sešli z růz­ných církví, míst a ve ve věko­vém roz­pty­lu téměř tří gene­ra­cí. Ostat­ně kouz­lo nepo­strá­dá ani to, že setká­ní pod­le jezu­i­ty Igná­ce z Loy­o­ly (otce exer­ci­cií) orga­ni­zo­va­la evan­ge­lic­ká mlá­dež a celé setká­ní duchov­ně ved­la husit­ská farář­ka Iva­na Noble.
Název také není nijak záhad­ný: Exer­ci­cie jsou „exer­ci­ses“, duchov­ní cvi­če­ní. Cvi­čit v tom­to
pří­pa­dě zna­me­ná při­pra­vo­vat se na Boží pří­tom­nost v mod­lit­bě. Nut­no dodat, že ale jde o poměr­ně
nezvyklou mod­lit­bu. Na kaž­dý den dosta­neš tex­ty k mod­lit­bě a cílem mod­lit­by pak je pro­ni­kat
postup­ně do toho, jak ten text „čte náš život“. Ignác s tím dove­de zachá­zet neo­by­čej­ně pes­t­ře:
Vybí­zí nás, abychom se doká­za­li vžít do postav, kte­ré se v tex­tu vysky­tu­jí a zno­vu celý pří­běh
pro­žít. Při tom se můžeš ptát, o co v tako­vé mod­lit­bě vlast­ně jde, co se ti text sna­ží říct, kam tě vede
a za co se vlast­ně máš mod­lit. Není těž­ké uhod­nout, že mod­lit­ba dvou lidí nebu­de nikdy vypa­dat
stej­ně. Nebo jak říká Iva­na Noble, „Bůh ke kaž­dé­mu mlu­ví jeho vlast­ním jazy­kem“.

Celý člá­nek o exer­ci­ci­ích najde­te zde.

Posled­ní rok spo­lu­prá­ce na orga­ni­za­ci s Kolín­kým kláš­te­rem.

 

••••♥••••

Bri­gá­da v Her­lí­ko­vi­cích

Víkend nebo týden rela­xa­ce při fyzic­ké prá­ci v krás­né krko­noš­ské pří­ro­dě. Mož­ná jste o bri­gá­dách v Her­lí­ko­vi­cích sly­še­li od svých rodi­čů nebo párů, kte­ří se tam sezná­mi­li. V Her­lí­ko­vi­cích (resp. Stráž­ném) leží rekre­ač­ní stře­dis­ko ČCE se seces­ním luter­ským kos­te­lí­kem. Dřív ke stře­dis­ku pat­ři­lo i hos­po­dář­ství a na bri­gá­dách se suši­lo seno. Co se dělá dnes? Je to růz­né – od úkli­du kos­te­la, přes natí­rá­ní, seká­ní trá­vy po ští­pá­ní dře­va na ští­pač­ce a odvod­ňo­va­cí výko­py. Díky růz­no­ro­dým pra­cem tu je mís­to jak pro křeh­ké dív­ky, tak pro sil­né bor­ce. Prá­ci na zdej­ším zdra­vém vzdu­chu si někte­ří tak oblí­bi­li, že zalo­ži­li sdru­že­ní SEM Přá­te­lé Her­lí­ko­vic., kte­ré se podí­lí na orga­ni­za­ci spo­lu s oddě­le­ním mlá­de­že ÚCK ČCE.
Ve vol­ném čase je mís­to na pro­cház­ky, výle­ty, zpěv a muzi­ku, stol­ní fot­bal, tram­po­lí­nu a dal­ší rados­ti. O bla­ho ducha a duše se na bri­gá­dě vždy sta­rá jeden či dva pří­tomní fará­ři.
Stra­va a byt je zpra­vi­dla hra­ze­na stře­dis­kem, dary zís­ka­ný­mi oddě­le­ním mlá­de­že nebo SEM Přá­te­lé Her­lí­ko­vic.
Adre­sa: Rekre­ač­ní stře­dis­ko ČCE Hor­ský domov – Stráž­né 157, 543 52 Stráž­né, GPS: N50°40’12.097’‘ E15°36’6.25’’, web: http://www.horskydomov.cz

 

••••♥••••

Let­ní kurs pro star­ší mlá­dež

Chce­te pro­žít spo­leč­ný čas s přá­te­li a neví­te, kde, kdy a jak? Nebo chce­te poznat nové tvá­ře, kte­ré budou podob­ně sta­ré jako vy? Při­jeď­te na kurz pro star­ší mlá­dež do Křížlic! Tra­dič­ní a stá­le oblí­be­né mís­to pro setká­vá­ní lidí, mís­to s krás­nou pří­ro­dou a čis­tým vzdu­chem, mís­to, kde je čas pro pře­mýš­le­ní a dis­ku­ze nad zají­ma­vý­mi téma­ty, ale i čas pro odpo­či­nek, uvol­ně­ní a popo­ví­dá­ní.

Kaž­dý kurz se věnu­je podrob­ně urči­té­mu téma­tu, kte­ré je při­blí­že­no účast­ní­kům odbor­ní­kem – před­ná­še­jí­cím. Na před­náš­ky nava­zu­jí worksho­py a dis­ku­ze. Téma se roz­ví­jí spo­leč­ně, kaž­dý může vyjá­d­řit svůj pohled na věc, nebo pou­ze poslou­chat a vytvá­řet si vlast­ní názor.
Ved­le hlav­ní­ho před­náš­ko­vé­ho pro­gra­mu se pod­ni­ka­jí výle­ty, děla­jí se spo­leč­né a zábav­né akti­vi­ty, pro­mí­ta­jí se fil­my. Může­te se bavit i mlčet.:) Posled­ních pár let se účst­ní­ci mohou zapo­jit do pří­prav dru­hé­ho vol­noč­so­vé­ho pro­gra­mu, před­sta­vit, čemu se věnu­jí, co je baví apod.
Kdo jste tu byli, víte, o čem je řeč. Kdo jste dosud Křížli­ce­mi nedo­tče­ni, nevá­hej­te, neboj­te se, bude to jis­tě stát za to!

••••♥••••

Big­bí­to­vý kurs

Kyta­ry, basy, bicí, klá­ve­sy, saxo­fo­ny, stru­ny, trsát­ka, kom­ba, uku­le­le, rock, metal, fun­ky, jazz, har­mo­nie, dishar­mo­nie, pes, indi­vi­du­ál­ní lek­ce, hra v kape­le, hra mimo, stra­va těles­ná i duchov­ní.

To vše dohro­ma­dy v koktej­lu Big­bí­to­vé­ho kur­su v Křížli­cích. Nabí­zí čas pro muzi­ku, pro roz­ho­vo­ry, pro hle­dá­ní i nachá­ze­ní. Vrcho­lí boho­služ­ba­mi, při kte­rých je hudeb­ně vše dovo­le­no. Když do toho dáš kus sebe.

••••♥••••

Ces­ta do Tai­zé

Ves­ni­ce Tai­zé ve východ­ní Fran­cii je již mno­ho let mís­tem setká­vá­ní mla­dých lidí z celé­ho svě­ta. Setká­ní jsou eku­me­nic­ká, zamě­řu­jí se na „vnitř­ní život a lid­skou soli­da­ri­tu“. Návštěv­ní­ci se zapo­ju­jí do živo­ta komu­ni­ty, účast­ní se spo­leč­ných mod­li­teb, roz­ho­vo­rů i prak­tic­ké pomo­ci. Akce je urče­na pře­de­vším pro věko­vou kate­go­rii 17 – 35 let, dopra­va na mís­to je zajiš­tě­na auto­bu­sem. Podob­něj­ší infor­ma­ce o pro­gra­mu a živo­tě v Tai­zé najde­te na  www.taize.fr

••••♥••••

OBECNÉ INFORMACE K AKCÍM

Po při­hlá­še­ní na kon­krét­ní akci skr­ze https://prihlasky.srcce.cz/   si na posled­ní strán­ce při­hla­šo­vá­ní může­te stáh­nout celou svo­ji při­hláš­ku ve for­má­tu pdf. Potvr­ze­ní o zapla­ce­ní vysta­vu­je­me /Informaci o zapla­ce­ní dáme na požá­dá­ní. Před akcí dosta­ne­te dopis s podrob­ný­mi infor­ma­ce­mi k akci (kudy tam, co s sebou apod.)

Akce mlá­de­že při­pra­vu­je zpra­vi­dla oddě­le­ní mlá­de­že ÚCK ČCE ve spo­lu­prá­ci se svým porad­ním odbo­rem. Někte­ré akce zajiš­ťu­je­me pou­ze tech­nic­ky (fun­dra­sing, pro­pa­ga­ce, admi­nis­tra­tiv­ní a tech­nic­ké záze­mí akce).  Naši­mi dal­ší­mi part­ne­ry jsou sbo­ry ČCE, Sdru­že­ní evan­ge­lic­ké mlá­de­že, časo­pis pro mlá­dež a Evang­net.

Mís­ta pro akce vybí­rá­me zejmé­na s ohle­dem na pro­stře­dí a vhod­nost pro­stor a jejich ceno­vou dostup­nost.

Akce pro mlá­dež nejsou výdě­leč­né, schod­ky jsou hra­ze­ny z dota­cí a darů
čes­kých i zahra­nič­ních spon­zo­rů. Přes­to se sna­ží­me vyjít vstříc soci­ál­ně slab­ším rodi­nám pro­střed­nic­tvím  slev:

  • Sle­va za včas­né při­hlá­še­ní: Pla­tí při při­hlá­še­ní a zapla­ce­ní do urči­té­ho data, váza­né­ho na začá­tek dané akce. Zpra­vi­dla jde o sle­vu 100–200,- Kč.
  • Sou­ro­ze­nec­ká sle­va: Tato sle­va činí 20% z ceny kur­zu pro dru­hé­ho a dal­ší­ho sou­ro­zen­ce.

 

Naposledy upravil/a Tobiáš Potoček, 1. dubna 2012.