Upozornění: Tento příspěvek je starý a pochází ještě z původního webu mládeže. Většina obrázků a odkazů pravděpodobně už nebude fungovat.
Bezpečný prostor a prevence

Milí přá­te­lé,

jste srdeč­ně zvá­ni na inter­ak­tiv­ní workshop Bez­peč­ný pro­stor a pre­ven­ce, kte­rý se usku­teč­ní 20.–21. 4. 2020 v Dia­ko­nic­ké aka­de­mii (Bel­gic­ká 374/22, Pra­ha).
Cíle pro­gra­mu: Cílem worksho­pu je zajis­tit, aby oso­ba, kte­rá pra­cu­je s lid­mi jaké­ho­ko­li věku, byla infor­mo­vá­na a schop­na správ­ně a cit­li­vě řešit otáz­ky ochra­ny, zacho­va­la důstoj­nost jed­not­liv­ce a při­spí­va­la k budo­vá­ní bez­peč­né­ho pro­stře­dí pro všech­ny.

Ppo­drob­né pozván­ce infor­ma­ce nalez­ne­te zde: Pozvánka_Bezpečný pro­stor a prevence_english ver­si­on

Hlas­te se do 30. 11. 2019 na:
https://prihlasky.srcce.cz/akce/226-seminar-prevence

Cena: 3750 Kč
Poža­do­vá­na je ale­spoň pasiv­ní zna­lost ang­lic­ké­ho jazy­ka, pře­kla­da­tel bude po domluvě zajiš­těn. 

Bezpečný-prostor-a-prevence

 

Naposledy upravil/a Tobiáš Potoček, 23. srpna 2019.