Upozornění: Tento příspěvek je starý a pochází ještě z původního webu mládeže. Většina obrázků a odkazů pravděpodobně už nebude fungovat.
Mlá­dež­ní­ci všech seni­o­rá­tů, (spoj­te se a) doraž­te na zim­ní pobyt v Křížli­cích!
Hlav­ní nápl­ní pro­dlou­že­né­ho víken­du budou pěší a běž­ko­vé výle­ty. Dosta­ne se ale i na dal­ší zim­ní rado­ván­ky, duchov­ní pro­gra­my, zpí­vá­ní, jíd­lo a ostat­ní sran­dy.
Pořá­dá praž­ský SOM ve spo­lu­prá­ci s Oddě­le­ním mlá­de­že ČCE
Kdy a kde: 14. 2. až 17. 2. 2019, Křížli­ce
Cena: 600kč
Při­hla­šo­vá­ní do 31.1.2019 : https://prihlasky.srcce.cz/akce/200-bezky-nebo-pesky

FAQ about Běž­ky nebo pěš­ky
1) 600 kč? Cooo? Vždyť to je úpl­ně šíle­ný!
Neje­de­me jen tak někam na faru. Jede­me do hor. Vyto­pe­ní cha­lu­py v zimě něco sto­jí. Křížlic­ká ško­la je vyba­ve­na poste­le­mi, spr­cha­mi a dal­ší­mi uži­teč­ný­mi věc­mi. Navíc ti to stej­ně zapla­tí rodi­če, ne?
2) Můžu při­jet až v pátek?
Můžeš. Jede­me už od čtvrt­ka, abychom stih­li dva del­ší výle­ty. Tou dobou zhru­ba kon­čí zkouš­ko­vé a ješ­tě neza­čí­ná let­ní semestr na vět­ši­ně vyso­kých škol. Stře­do­ško­lá­ci z Pra­hy 1–5 mají v tom­to týd­nu jar­ní prázd­ni­ny. No a nebo ti rodi­če pros­tě napí­šou na pátek omlu­ven­ku, ne?
3) Nemám běžky/neumím běžkovat/nechci běž­ko­vat, co mám dělat?
Roz­hod­ně pojeď! Bude­me výle­tit i bez běžek, to je jas­ná věc! Náčel­ní­kem pěší divi­ze je bra­tr farář Karel Müller, ten se jen tak neztra­tí! A kdy­by náho­dou jo, tak mu Bůh uká­že tu správ­nou ces­tu, ne?
4) Proč se neje­de i na lyže a snow­bo­ard?
To má hned něko­lik důvo­dů. a) Na sjez­dov­ku se musí popo­jet autem – to bude­me mít jen jed­no a kdo ví, jak se mu v tý kose bude chtít jez­dit. b) Stá­lo by to straš­ný pra­chy. c) Už bychom byli roz­dě­le­ni hned na tři sku­pi­ny a to je hod­ně. d) Sjez­dov­ky se nerý­mu­jou s Běž­ky nebo pěš­ky. d) Zlo­mil by sis nohu a máma už by tě nepus­ti­la na žád­nou dal­ší cír­kev­ní akci.…
Tře­ba to vyjde za rok. To by moho být taky dob­rý, ne?
5) Jsem z Brna, můžu při­jet?
Urči­tě! Doraž, dokud máš lev­ný jízd­ný! A pokud už ho nemáš, tak vydě­lá­váš, ne?

Běžkynebopěšky-825x510

Naposledy upravil/a Tobiáš Potoček, 15. ledna 2019.