• 23. až 25. září 2022

Tra­dič­ní celo­cír­kev­ní akce pro mlá­dež­ní­ky ze všech kou­tů repub­li­ky. Před­náš­ky, worksho­py, zpí­vá­ní, boho­služ­by a spo­leč­ně strá­ve­ný čas.

Sjezd roku 2021 máme stá­le cel­kem v živé pamě­ti, přes­to už je nej­vyš­ší čas začít mys­let na ten násle­du­jí­cí. Zatím o sjez­du v září 2022 mno­ho neví­me. Datum a mís­to jsou ale to nej­dů­le­ži­těj­ší!

Save the date: 23. –⁠ 25. 9. 2022

Sejde­me se v Ost­ra­vě!!!

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 9. prosince 2021.