• 23. až 25. září 2022

Tra­dič­ní celo­cír­kev­ní akce pro mlá­dež­ní­ky ze všech kou­tů repub­li­ky. Před­náš­ky, worksho­py, zpí­vá­ní, boho­služ­by a spo­leč­ně strá­ve­ný čas.

Sjezd roku 2021 máme stá­le cel­kem v živé pamě­ti, přes­to už je nej­vyš­ší čas začít mys­let na ten násle­du­jí­cí. A nut­no podotknout, že obry­sy letoš­ní­ho Sjez­du se poma­lu začí­na­jí rýso­vat! Dopro­vá­zet nás bude hes­lo Ve víry víru.

Ano­ta­ce:
Během Sjez­du (nejen) evan­ge­lic­ké mlá­de­že v Ost­ra­vě 2022 bychom chtě­li účast­ní­kům zpro­střed­ko­vat téma pro­ží­vá­ní křes­ťan­ské víry. Pro­gra­my se v růz­ných for­mách budou věno­vat křes­ťan­ské spi­ri­tu­a­li­tě, medi­ta­cím, chválám nebo tře­ba cha­risma­tic­kým svě­dec­tvím. Mys­lí­me si, že je pro mla­dé lidi důle­ži­té mlu­vit o víře a s spo­lu s dal­ší­mi sdí­let růz­nos­ti v jejím pro­ží­vá­ní.

Save the date: 23.–25. 9. 2022

Sejde­me se v Ost­ra­vě!!!

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 16. května 2022.