Báli jste se, že letos nebu­de sjezd, co? Tak neboj­te, bude a bude skvě­lej 🥳

Zve­me vás na sjezd (nejen) evan­ge­lic­ké mlá­de­že, kte­rý se letos usku­teč­ní na Vsetí­ně, v ter­mí­nu 25. až 28. září. Áno, bude to na 4️ dny!

Téma je Konec? Začá­tek!

V pátek zahá­jí­me sjezd v kul­tur­ním domě, v sobo­tu nás čeká množ­ství před­ná­šek, worksho­pů, kon­cer­tů, slam poet­ry… V nedě­li bude pro­gram pokra­čo­vat spo­leč­ný­mi big­bí­to­vý­mi boho­služ­ba­mi a dal­ší vlnou před­ná­šek, worksho­pů a kon­cer­tů. V pon­dě­lí nás čeká dob­ro­vol­nic­ký den a závě­reč­né požeh­ná­ní.

Během sjez­du bude také mož­nost sejít se k Tai­zé mod­lit­bám a ran­ním chválám, pose­ze­ní v praž­ské kavár­ně, PUBu, čajov­ně, pro­jít se po Vsetí­ně…

Sjez­do­vý popla­tek letos činí 350 Kč + stra­va a nocleh. Při­hla­šuj­te se tady.

Letoš­ní Sjezd (nejen) evan­ge­lic­ké mlá­de­že pořá­da­jí koor­di­ná­tor­ky sjez­du Lali a Ája pod zášti­tou měs­ta Vsetín, ve spo­lu­prá­ci s far­ní­mi sbo­ry ČCE Vsetín Hor­ní sbor a Dol­ní sbor, s oddě­le­ním mlá­de­že ČCE a s Celo­cír­kev­ním odbo­rem pro mlá­dež (COM).

Naposledy upravil/a Tobiáš Potoček, 16. června 2020.

Přihlásit se na akci