• 1. až 3. dubna 2022

Zná­me datum pora­dy zástup­ců mlá­de­že 2022!

Tato víken­dov­ka pro SOMá­ky ze všech kou­tů ČCE a všech­ny dal­ší, kte­ří pra­cu­jí s evan­ge­lic­kou mlá­de­ží, se usku­teč­ní 1. – 3. dub­na 2022 v Běl­či. Bude­me moc rádi, když se jí zúčast­ní­te. 

Pora­da mlá­de­že je pro­stor pro sdí­le­ní zku­še­nos­tí s pra­cí s mlá­de­ží, vymýš­le­ní spo­leč­ných postu­pů a nava­zo­vá­ní mezi­se­ni­o­rát­ních kon­tak­tů. Taky je to pro­stor pro nau­če­ní se nových věcí a dou­fej­me i odpo­čin­ku!

Letos během akce nepro­běh­nou vol­by do COMu ani nikam jinam. Bude tedy více času na poví­dá­ní, vymýš­le­ní růz­ných legrá­cek, otu­žo­vá­ní se v ryb­ní­ku a ták.

Brzy při­ne­se­me více infor­ma­cí.

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 9. prosince 2021.