Tato víken­dov­ka pro SOMá­ky ze všech kou­tů ČCE a všech­ny dal­ší, kte­ří pra­cu­jí s evan­ge­lic­kou mlá­de­ží, se usku­teč­ní 1. – 3. dub­na 2022 v Běl­či. Bude­me moc rádi, když se jí zúčast­ní­te. 

Pora­da mlá­de­že je pro­stor pro sdí­le­ní zku­še­nos­tí s pra­cí s mlá­de­ží, vymýš­le­ní spo­leč­ných postu­pů a nava­zo­vá­ní mezi­se­ni­o­rát­ních kon­tak­tů. Taky je to pro­stor pro nau­če­ní se nových věcí a dou­fej­me i odpo­čin­ku!

Letos během akce nepro­běh­nou vol­by do COMu ani nikam jinam. Bude tedy více času na poví­dá­ní, vymýš­le­ní růz­ných legrá­cek, otu­žo­vá­ní se v ryb­ní­ku a ták.

Pora­da mlá­de­že 2020 v Brně, foto: Ben Ská­la

Pro koho je akce určena, kapacita, delegáti, vlny přihlašování:

Pora­da mlá­de­že je cír­kev­ní­mi řády defi­no­va­né setká­ní, kte­ré­ho se mají účast­nit tito dele­gá­ti:

  • zástup­ci seni­o­rá­tů (jeden za kaž­dých 5 sbo­rů v seni­o­rá­tu) vysla­ní seni­o­rát­ní­mi odbo­ry mlá­de­že,
  • před­se­do­vé seni­o­rát­ních odbo­rů mlá­de­že,
  • viril­ní čle­no­vé seni­o­rát­ních odbo­rů mlá­de­že,
  • čle­no­vé COM a
  • dva vole­ní zástup­ci boho­slov­ců zapsa­ných do sezna­mu kan­di­dá­tů služ­by v církvi

Pro­to­že se sna­ží­me pora­du mlá­de­že kon­ci­po­vat jako akci, kde můžou SOMá­ci a pra­cov­ní­ci s mlá­de­ží načer­pat isn­pi­ra­ci a vzá­jem­ně se sdí­let, sto­jí­me o to, aby se ji účast­ni­lo co nej­ví­ce aktiv­ních lidí. Dele­gá­tům však musí­me garan­to­vat mož­nost při­hlá­še­ní s ohle­dem na kapa­ci­tu uby­to­vá­ní.

Regis­tra­ce bude pro­to roz­dě­le­na na dvě vlny:

  • 1. vlna regis­tra­ce pro­běh­ne do 13. břez­na 2022 do 23:59 hodin a je urče­na pro dele­gá­ty (viz prv­ní výčet výše),
  • 2. vlna regis­tra­ce pro­běh­ne od 14. do 21. břez­na 2022 do 23:59 hodin a je urče­na pro všech­ny ostat­ní zájem­ce.

Pro­sím, domluv­te se ve vašem SOMu, kdo poje­de na akci jako dele­gát (zástup­ce seni­o­rá­tu). Počty dele­gá­tů z jed­not­li­vých seni­o­rá­tů najde­te zde. Pokud máte k regis­tra­ci jaké­ko­liv dota­zy, obra­cej­te se na Adél­ku Bed­na­ří­ko­vou, bednarikova@e‑cirkev.cz. Regis­tra­ce je mož­ná na tom­to odka­ze.

Cena:

Účast­nic­ký popla­tek je sym­bo­lic­kých 100 Kč. Akce je z 90% finanč­ně kry­ta z roz­počtu ÚCK ČCE. Tak­to vyso­ká finanč­ní pod­po­ra ÚCK má více důvo­dů. Jed­ná se o akci defi­no­va­nou vnitř­ním před­pi­sem církve. Hlav­ně si ale uvě­do­mu­je­me, že pra­cov­ní­ci s mlá­de­ží v seni­o­rá­tech odvá­dí důle­ži­tou prá­ci, kte­rou bychom tím­to pozvá­ním rádi oce­ni­li. Pora­da mlá­de­že je také vzdě­lá­va­cí akce a v zájmu církve je, aby SOMá­ci a dal­ší děla­li svou prá­ci dob­ře a bavi­la je.

Nicmé­ně, pokud máte mož­nost a chce­te akci pod­po­řit, bude­me rádi, když při regis­tra­ci uhra­dí­te spon­zor­skou cenu (250 Kč, 500 Kč či 1000 Kč).

Program:

Čeka­jí na vás worksho­py, dis­ku­ze o tom, co nás aktu­ál­ně v církvi oprav­du pálí, sdí­le­ní rados­tí a sta­ros­tí, kte­rá se pojí s pra­cí s mlá­de­ží v církvi, duchov­ní pro­gram, ale taky dost chvil na spo­leč­ný čas a zába­vu. Podrob­ný har­mo­no­gram včet­ně ano­ta­cí worksho­pů najde­te v tom­to člán­ku.

Co od vás potřebujeme:

  • Zprá­va za rok 2021 - Pro­sí­me kaž­dý SOM o zaslá­ní zprá­vy za rok 2021. Zprá­vu pro­sím pošle­te do úte­rý 29. břez­na 2022 na mail bednarikova@e‑cirkev.cz. Pokud máte hoto­vou zprá­vu (např. z kon­ven­tu), může­te klid­ně poslat tu. Pokud bude­te sepi­so­vat novou, do zprá­vy pro­sím zahrň­te, v jakém slo­že­ní váš SOM fun­gu­je a jak pro­bí­há spo­lu­prá­ce s viril­ním čle­nem, jak vypa­da­la vaše čin­nost v prů­bě­hu minu­lé­ho roku a jed­nu věc, kte­rá se vám daří a jed­nu věc, ve kte­ré se musí­te zlep­šit vy a věci, kte­ré vám prá­ci dlou­ho­do­bě kom­pli­ku­jí.
  • Blok exper­tů (pre­zen­ta­ce SOMů): V pátek večer pro­běh­ne tzv. Blok exper­tů. A těmi exper­ty bude­te vy! Při­prav­te si, pro­sím, power­poin­to­vou pre­zen­ta­ci a poví­dá­ní do časo­vé­ho limi­tu pět minut. Mluv­te o tom, co vám v SOMu dob­ře jde a moh­lo by to inspi­ro­vat ostat­ní. Píše­te z porad pře­hled­ný zápis? Daří se vám zaujmout účast­ní­ky akce duchov­ním pro­gra­mem? Máte mezi s sebou fakt dob­ré vzta­hy? Daří se vám dob­ře pra­co­vat s mlad­ší mlá­de­ží? Mod­lí­te se spo­leč­ně? Radu­je­te se z vašich vymaz­le­ných soci­ál­ních sítí? Umí­te si zfor­mu­lo­vat poslá­ní? Hra­je­te na akcích zají­ma­vé hry? Nebo něco úpl­ně jiné­ho? Zamys­le­te se spo­leč­ně v SOMu, co bys­te moh­li pře­dat ostat­ním SOMům a při­prav­te si o tom pří­spě­vek, kte­rý bude obsa­ho­vat O jakou věc jde? Proč je tato věc důle­ži­tá? Tip, kte­rý mohou ostat­ní hned pře­vést do pra­xe a pomů­že jim danou věc dělat dob­ře. Mys­le­te na to, že není nut­né, aby se jed­na­lo o něco svě­to­bor­né­ho – čím kon­krét­něj­ší a jed­no­du­še apli­ko­va­tel­né tipy si pře­dá­me, tím lépe. Pokud vás nena­pa­dá žád­ný life­hack, kte­rý chce­te ostat­ním SOMům pře­dat, může­te mís­to toho mlu­vit o jed­né z vašich akcí (kte­rá tře­ba není obvyk­lá v kaž­dém seni­o­rá­tě). Do pon­dě­lí 28. břez­na nám pro­sím dej­te vědět skr­ze ten­to for­mu­lář, co chys­tá­te. Pokud bude­te mít otáz­ky ať už k for­mě nebo obsa­hu, ozvě­te se na mail bednarikova@e‑cirkev.cz.

Kde:

Tábor J.A.K. v Běl­či nad Orli­cí, foto: archiv ČCE

 

Ten­to pro­jekt je rea­li­zo­ván za finanč­ní­ho při­spě­ní Nadač­ní­ho Fon­du Věry Tře­bic­ké-Řiv­ná­čo­vé.

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 23. března 2022.