Zve­me na onli­ne pora­du mlá­de­že! Čeka­jí nás pro­gra­my, worksho­py, pobož­nos­ti a také vol­by do COMu. Roz­hod­ně­te o smě­řo­vá­ní evan­ge­lic­ké mlá­de­že na příští dva roky! Bude­me moc rádi, pokud se na pora­du při­po­jí­te. Je to skvě­lá pří­le­ži­tost, jak se dozvě­dět něco nové­ho o prá­ci s mlá­de­ži, sdí­let své zku­še­nos­ti a načer­pat inspi­ra­ci.

Na pora­du mlá­de­že se může­te při­hlá­sit zde.

Asi je všem jas­né, že se letos setká­me v onli­ne pro­stře­dí. Abychom dostá­li své gene­rač­ní pře­zdív­ce Zoo­mers (opak Boo­mers), tak se sejde­me prá­vě na plat­for­mě Zoom, kte­rou si radě­ji i stáh­ně­te jako apli­ka­ci. Taky dopo­ru­ču­je­me mít kame­ru a slu­chát­ka.

Harmonogram

Pátek

18:00–21:00 Páteč­ní pro­gra­mo­vý blok

  • Úvod­ní info­o­kén­ko
  • Pobož­nost  (Filip Boháč)
  • Hra nebu­de to nic šíle­ný­ho, neboj­te! 
  • Pauza 
  • O zkrat­kách ve zkrat­ce: o COMu, OM a ETF
  • Večer­ní info­o­kén­ko a pobož­nost (Saša Jaco­bea)

21:00–… Hos­po­da aneb Evan­ge­lic­ký club­hou­se bez nut­nos­ti vlast­nit iPho­ne a dostat VIP pozván­ku

Sobo­ta

9:30 Ran­ní info­o­kén­ko + pobož­nost (Lali Dio­po­vá)

10:00–10:40 Zbož­nost v době koro­ny  (Saša Jaco­bea)

11:00–12:30 Para­lel­ní pro­gra­my 

  • Bese­da – Udr­ži­tel­ný roz­voj a zod­po­věd­ná spo­tře­ba: Jak můžu já sám pomo­ci k napl­ňo­vá­ní Cílů udr­ži­tel­né­ho roz­vo­je a být zod­po­věd­ným spo­tře­bi­te­lem? 
  • Workshop pro před­se­dy SOMů
  • Workshop: Proč si to dělám? Co mi SOM dává a co si bere? 

15:00 Vol­by do COMu a vol­by zástup­ců mlá­de­že na synod

16:30 Roz­lou­če­ní a závě­reč­ná pobož­nost (Jeník Lavic­ký)

Veš­ke­ré infor­ma­ce včet­ně ano­ta­cí pro­gra­mů a instruk­cí k vol­bám do COMu nalez­ne­te v tom­to člán­ku.

Naposledy upravil/a Kryštof Sojka, 16. března 2021.